پایان نامه

دنلود تحقیق رایگان پایان نامه بررسی تأثیر تواناییهای مدیریت دانش بر مؤفقیّت اجرایCRM

مدیریت ارتباط با مشتری توسط محققان به عنوان پایه و اساس ارتباط با مشتری در یک سطح سازمانی تعریف شده می باشد،که از طریق درک،پیش بینی،و مدیریت نیازهای مشتری ،بر اساس دانش به دست آمده Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله رایگان پایان نامه مشوق های صادراتی و اهداف استراتژیک شرکت های صادر کننده

در این قسمت به گونه مختصر به تجزیه و تحلیل تجارت خارجی در ایران پرداخته شده می باشد: در سال 1352، که افزایش قابل توجه ای در درآمدهای ارزی کشور به وجود آمد، سیاست های Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دنلود تحقیق رایگان پایان نامه تامین مالی داخلی و بازده سهام برحسب نوع صنعت و اندازه شرکت

چهارچوب متداول برای تحلیل روش های مختلف تأمین مالی معمولاً بر عوامل مشروح زیر مبتنی می باشد : قابلیت انعطاف مخاطره سود زمان بندی سایر عوامل مشتمل بر ارزش های وثیقه، هزینه انتشار اوراق بهادار، Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه تصمیم گیری دولت و سازمان های دولتی در خصوص حمایت، مداخله، تنبیه یا تشویق

مطالعه اثر گذاری معیارها بر یکدیگر در این پژوهش بر دو مبنا استوار می باشد.اول آن دسته از معیارهایی که بر اساس تحقیقات پیشین اثر گذاری آنها بر یکدیگر مطالعه شده می باشد و دوم Read more…

By 92, ago