پایان نامه

مقاله فارسی پایان نامه سنجش میزان مدیریت مشارکتی در ادارات امور مالیاتی استان گیلان

بین مدیریت مشارکتی و اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با در نظر داشتن رهبری خدمتگزار ارتباط معناداری هست. بین سطح مشارکت انفرادی و اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با در نظر Read more…

By 92, ago