پایان نامه

پایان نامه تاثیر مدیریت استعداد بر بهبود توانلیی های سازمانی در بین کارکنان سازمان

در این فصل با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای  و بهره جستن از بانک های اطلاعاتی(کتب، مقاله و پایان نامه ) به مطالعه مفاهیم تغیرهای موجود در عنوان پژوهش  خواهیم پرداخت. در پایان همین Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دنلود تحقیق رایگان پایان نامه بررسی تأثیر تواناییهای مدیریت دانش بر مؤفقیّت اجرایCRM

مدیریت ارتباط با مشتری توسط محققان به عنوان پایه و اساس ارتباط با مشتری در یک سطح سازمانی تعریف شده می باشد،که از طریق درک،پیش بینی،و مدیریت نیازهای مشتری ،بر اساس دانش به دست آمده Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه عوامل موثر بر موفقیت اجرای مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) در قالب مدیریت

امروزه اقتصاد میتنی بر دانش از طریق عواملی مانند افزایش رقابت ،نوآوری های تکنولوژیکی وبازارهای جهانی قابل شناسایی می باشد.از آنجا که در چنین جوامعی دانش تأثیر کلیدی در ایجاد و حفظ مزیت های رقابتی Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دانلود مقاله فارسی پایان نامه بررسی سنجش میزان مزیت رقابتی شرکت های تولیدی استان گیلان

سنجش عملکرد سازمانی عنوانی می باشد که بیشتر مورد بحث قرار می گیرد، اما کمتر تعریف می گردد                        ( Neely & Adams,2001).سیستم های سنجش عملکرد به عنوان ابزاری برای پایش و اعمال نظارت طراحی شده Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه موانع فراروی ورود، پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در مجموعه بانک های

  فرهنگ سازمانی یکی از موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد می باشد. شیوه رهبری یکی از موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک های Read more…

By 92, ago