مقاله فارسی پایان نامه بازرگانی، حذف اتلاف، بهبود مستمر، میزان نواقص، تولید بهنگام، تیم¬های چند¬ وظیفه¬ای

در این فصل، آغاز به تشریح متغیر وابسته یعنی عملکرد بارزگانی و مبانی نظری آن و در ادامه به تولید ناب و ابعاد، اصول و … این نوع تولید و تجزیه و تحلیل متغیرهای مستقل یعنی حذف اتلاف ، بهبود مستمر، اندازه نواقص، تولید بهنگام، تیم­های چند­ وظیفه­ای، عدم تمرکز، ادامه مطلب…

توسط 92، قبل