پایان نامه

مقاله فارسی پایان نامه سنجش میزان مدیریت مشارکتی در ادارات امور مالیاتی استان گیلان

بین مدیریت مشارکتی و اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با در نظر داشتن رهبری خدمتگزار ارتباط معناداری هست. بین سطح مشارکت انفرادی و اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با در نظر Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارائه مدل تصمیم گیری فازی برای رتبه بندی شرکتها

اهدافی که این پژوهش دنبال می کند عبارتند از: -ارائه مدل تصمیم گیری فازی برای رتبه بندی شرکتها -بهره گیری از روشهای جدید برای مطالعه عملکرد شرکتهای حاضر در بورس -مطالعه عملکرد شرکت های تولید Read more…

By 92, ago