دانلود مقاله رایگان پایان نامه جنسیت در رابطه بین مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان، در اداره

بین همدلی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ارتباط هست. بین تساوی در بین کارکنان و رضایت شغلی آنان ارتباط هست. بین مثبت گرایی مدیران و رضایت شغلی کارکنان ارتباط هست. جنسیت کارکنان ارتباط بین مهارتهای ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان را تعدیل می کند.   1-7 تعریف مفهومی و ادامه مطلب…

توسط 92، قبل