دانلود مقاله رایگان دانلود پایان نامه بررسی ایجاد درکی درباره ی چگونگی شکل گیری تصویر مقصد گردشگری شیراز در ذهن گردشگران

  عنوان کامل پایان نامه : تاثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز قلمرو مکانی و زمانی پژوهش: قلمروی مکانی این پژوهش شهرستان شیراز میباشد و جامعه ی آماری آن را گردشگران داخلی[1]  کشور تشکیل میدهند. قلمرو زمانی پژوهش: این پژوهش به شکل مقطعی بوده و  از تیرماه ادامه مطلب…

توسط 92، قبل