پایان نامه

پایان نامه مشخص نمودن معیارهای برتری که سرمایه گذاران در هنگام خرید و فروش سهام مد

:بین رتبه بندی صورت گرفته در این پژوهش با رتبه بندی سازمان بورس همبستگی وجود ندارد. :بین رتبه بندی صورت گرفته در این پژوهش با رتبه بندی سازمان بورس همبستگی هست.         Read more…

By 92, ago
پایان نامه

مقاله فارسی رایگان پایان نامه بررسی بهبود شرکتهای رتبه پایین

روش تصمیم‌گیری چند معیاره فرآیند یافتن بهترین گزینه از بین تمام گزینه های موجه می باشد به طوری که همه گزینه ها قابلیت ارزیابی توسط تعدادی شاخص یا معیار را داشته باشند(تان و چن، 2010).روشهای Read more…

By 92, ago
پایان نامه

تحقیق پایان نامه معیارها و شاخصهای مناسب مالی برای رتبه بندی شرکتهای

اصل افشا به عنوان یکی از اصول حسابداری مطرح می باشد و براساس این اصل، بایستی کلیه اطلاعات مربوط به فعالیتهای شرکت به نحو مناسب و به موقع در اختیار گروههای مختلف بهره گیری کننده Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه رتبه شرکتهای تولید مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران

بورس اوراق بهادار تهران دارای مشکلاتی خاص می باشد که اگر در رفع آن کوشش گردد به کارا شدن آن کمک زیادی خواهد نمود. در این بخش کوشش می گردد با شناخت عوامل عمده کارا Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه بررسی عملکرد شرکت های تولید کننده مواد غذایی

امروزه به دنبال رقابتی شدن اقتصاد جهانی و افزایش آگاهی عمومی از مسایل مالی و سرمایه‌گذاری، بازار سرمایه، نگاه‌ها را بیش از پیش به خود معطوف کرده می باشد؛ از طرفی اغلب شرکتها به مقصود Read more…

By 92, ago
پایان نامه

دنلود تحقیق رایگان پایان نامه بررسی علل تفاوت در رتبه بدست آمده توسط شرکتها در رتبه بندی

بازار کارا[1]، بازاری می باشد که در آن اطلاعات موجود بلافاصله بر قیمت اوراق بهادار تاثیر می‌گذارد.مفهوم بازار کارا بر این فرض استوار می باشد که سرمایه‌گذاران در تصمیمات خرید و فروش خود، تمامی اطلاعات Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه استفاده از روشهای نوین برای بررسی عملکرد شرکتهای حاضر در بورس

-قلمرو موضوعی پژوهش: قلمرو موضوع این پژوهش، حوزه های تصمیم گیری چند معیاره فازی و معیارهای مالی را شامل می‌گردد. -قلمرو زمانی پژوهش: قلمرو زمانی از لحاظ دوره انجام پژوهش سال  91 و 92 و Read more…

By 92, ago
پایان نامه

پایان نامه ارائه مدل تصمیم گیری فازی برای رتبه بندی شرکتها

اهدافی که این پژوهش دنبال می کند عبارتند از: -ارائه مدل تصمیم گیری فازی برای رتبه بندی شرکتها -بهره گیری از روشهای جدید برای مطالعه عملکرد شرکتهای حاضر در بورس -مطالعه عملکرد شرکت های تولید Read more…

By 92, ago