عنوان کامل پایان نامه :کنترل سرعت موتور القایی بدون حس‌گر سرعت

تکه هایی از این پایان نامه :

کنترل ولت بر هرتز ثابت

قیمت پایین درایوهای بدون حس گر منجربه تقاضای ساختمان ساده کنترلی برای کاربردهای عمومی شده می باشد. با وجود اینکه مشخصه ولت بر هرتز ماشین ساده می باشد ، اما اصلاح عملکرد دینامیکی به وسیله یک طراحی ساختمان کنترلی مناسب مازاد نیاز به دست آمده می باشد که در شکل (2-4) نشان داده شده می باشد.

شکل2‌-‌‌4- درایو بدون حس گر برای محدود کردن عملکرد دینامیکی (زیر نویس R: مقدار نامی).

 

دینامیک ماشین در اینجا در ترم های  و  ارائه شده می باشد. معادلات سیستم از معادلات (2-1) و (2-2( در چهارچوب مرجع ساکن  به دست آمده‌اند طوری‌که:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

جایی‌که  می‌باشد. مطابق دیاگرام گذر سیگنال در قسمت سمت راست شکل (2-4) نشان داده شده می باشد که بردار شار استاتور با انتگرال گیری از  تولید می گردد جایی‌که:

 

ثابت زمانی انتگرال‌گیر نرمالیزه شده، واحد می باشد. نکته کلیدی این کنترل روشی می باشد که جریان استاتور  را فعال می کند که از اندازه‌گیری جریان استاتور و زاویه فاز  از بردار ولتاژ مرجع استاتور  محاسبه می گردد:

جریان اکتیو استاتور گشتاوری را بر مبنای رنج سرعت اظهار می کند، بدین خاطر در خروجی کنترل کننده سرعت نمایش داده شده می باشد. تخمین سرعت بر روی سیگنال فرکانس استاتورو جریان اکتیو استاتور استوار شده می باشد که این نیز با فرکانس رتور  متناسب می باشد. یک حلقه داخلی، جریان اکتیو استاتور را کنترل می کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: