1-11-1- نظام مدیریت دانش

در زمینه مدیریت دانش دو دیدگاه واگرا هست که هریک در درک مفاهیم و همچنین پیاده سازی مدیریت دانش، نگاه‌های متفاوتی را بدنبال دارد. این دو دیدگاه عبارتند از:

1) دیدگاه متمرکز بر فناوری اطلاعات و 2) دیدگاه متمرکز بر کارکنان.

دیدگاه متمرکز بر فناوری اطلاعات بر ساخت نظام‌های اطلاعاتی متمرکز می باشد و به درگیر ساختن متخصصانی که با کامپیوتر و علوم اطلاعاتی آشنایی دارند، گرایش دارد. از سوی دیگر دیدگاه متمرکز بر کارکنان بر ارزیابی و توسعه مجموعه پیچیده‌ای از مهارت‌ها و فنون پویا، که متغیر هستند، تمرکز می کند (اخگر، جهانیان، 1389).

در این پژوهش مدیریت دانش توانایی خرد جمعی در افزایش پاسخ گویی و نوآوری می باشد. درک سه نکته‌ی اساسی از این تعریف بسیار مهم می باشد. اول اینکه دانش (خرد جمعی) به هم مرتبط می باشد و در آن مجموعه‌ای از تجارب و دیدگاههای مختلف هست. دوم اینکه مدیریت دانش یک عامل شتاب دهنده (کاتالیزور) و تسهیل کننده  می باشد که مانند یک اهرم بین شرایط محیطی و محرکها اقدام می کند. و سوم اینکه دانش در محیط‌های بدون رویارویی (برخورد) قابل کاربرد می باشد. راه حل‌های مبتنی بر دانش با این حال بر روی کاربرد پاسخ‌های خلاقانه‌ی جدید در یک محیط کاری متنوع تمرکز دارد (سیف اللهی، داوری، 1388).

برای اینکه مدیریت دانش قابلیت اصلی سازمان گردد، وجود سه مولفه مهم اجتماعی- فرهنگی، سازمانی و فناوری ضروری می باشد. با ترکیب این مولفه‌ها نظام مدیریت دانش خلق می گردد (عدلی، 1383). تمام نظام‌های مدیریت دانش به دنبال تامین انتظارات مدیریت ارشد نظیر نرخ بازده، سرمایه گذاری و افزایش اثربخشی می باشد (جاشاپارا، 2004).

 

1-11-1-1- انواع نظام‌های مدیریت دانش

نظام (سیستم)‌های اصلی مدیریت دانش عبارتند از:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

نظام‌های مدیریت اسناد و مدارک: مدیریت اسناد و مدارک را به‌گونه اختصار می‌توان این‌گونه تعریف نمود: جمع آوری اطلاعات و دانش مناسب برای افراد مناسب در زمان مناسب (جاشاپارا، 2004).

نظام‌های پشتیبان تصمیم:  کار این نظام ([1]DSS) ایجاد و ارزیابی دانش از طریق تجزیه و تحلیل داده با بهره گیری از مدلهای پیچیده برای طرفداری از تصمیم گیری می باشد. این نظام‌ها در محیط در حال تغییر کنونی به مدیران برای تصمیم گیری راجع به معضلات تعریف نشده کمک مؤثری می‌کنند.

نظام‌های پشتیبان گروه: این نظام جهت افزایش ارتباطات، اشاعه و تسهیم دانش، هماهنگی و همکاری بین گروهها طراحی شده می باشد. پنج فعالیت اصلی گروهی شامل ارتباطات، یادگیری و تسهیم دانش، همکاری، هماهنگی و تعاملات اجتماعی توسط نظام‌های پشتیبان گروه (GSS[2]) طرفداری و تسهیل می گردد.

نظام‌های اطلاعاتی مدیران اجرایی: این نظام‌ها فراهم کننده اطلاعات و دانش با کیفیت برای مدیران جهت برنامه ریزی راهبردی و فرآیند کنترل هستند. به‌دلیل عدم آشنایی بسیاری از مدیران اجرایی با رایانه، این نظام‌ها به گونه‌ای طراحی شدند که حتی یک کودک 10 ساله نیز به‌راحتی می‌توانست با آنها کار کند.

نظام‌های مدیریت جریان کار: ارتباط دانش با جریان‌های کاری و منابع سازمانی نظیر کارکنان از طریق این نظام‌ها (WMS[3]) صورت می‌گیرد که یکی از مناسب‌ترین ابزارهای مهندسی مجدد فرآیندهای سازمانی هستند.

نظام‌های مدیریت ارتباط با مشتری: به‌گونه اختصار جمع آوری و ذخیره اطلاعات درمورد نیازها و خواسته‌های مشتریان با تاکید بر بانک اطلاعات مشتری وظیفه اصلی نظام‌های مدیریت ارتباط با مشتری ([4]CRM) می باشد. این نظام‌ها به‌وسیله ادغام فناوری با فرآیندهای سازمان به دنبال پاسخ به نیازهای مشتریان در هر لحظه از زمان هستند.

 

1-11-2- خلاقیت

خلاقیت فرآیندی می باشد که طی زمان ادامه داشته و ابتکار، انطباق‌پذیری و تحقق از خصوصیات بارز آن به شمار می‌آیند و می‌تواند جوابگویی برای معضلات باشد. خلاقیت، آفرینش آمیزه‌ای بدیع برای حل تناقضات، درقالب یک ایده می باشد که خارج از محدوده جواب موجود قرار می‌گیرد (میر میران 1384 ص 7).

گیلفورد (1995)، خلاقیت را تفکر واگرا جهت دست یافتن به راه حل‌های جدید، برای حل مسائل می‌داند. در تعریف گیلفورد از خلاقیت، بر منبع و خاستگاه خلاقیت (وجود یک مسئله)، نوع خروجی خلاق (راه حل)، ویژگی‌های خروجی خلاق (تازگی)، نوعی تفکر (تفکر واگرا) و حل مسئله تاکید شده می باشد.

[1] Decision Support Systems

[2] Group Support Systems

[3] Workflow Management Systems

[4] Customer Relationship Management Systems

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید