فرضیات این پژوهش شامل یک فرضیه اصلی و پنج فرضیه فرعی می باشد.که به تبیین زیر اظهار می گردد.

فرضیه اصلی :نمرات کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها تأثیر داشته می باشد.

 

فرضیه فرعی 1 : نمرات کارت امتیازی متوازن بر تغییرات قیمت سهام تأثیر داشته می باشد.

فرضیه فرعی 2  : نمرات کارت امتیازی متوازن بر ارزش شرکت  تأثیر داشته می باشد.

فرضیه فرعی 3 : نمرات کارت امتیازی متوازن برریسک سیستماتیک  تأثیر داشته می باشد.

فرضیه فرعی 4 : نمرات کارت امتیازی متوازن بر بازده سهام شرکت ها تأثیر داشته می باشد.

فرضیه فرعی 5 : نمرات کارت امتیازی متوازن بر تغییرات سود هر سهم تأثیر داشته می باشد.

 

1-8 روش پژوهش

این پژوهش از نوع کاربردی بوده و از نوع پیمایشی می باشد. در این پژوهش آغاز در مرحله اول با بهره گیری از اطلاعات کتابخانه ای به جمع آوری ادبیات موضوعات مورد بحث پرداخته خواهد گردید. همچنین درادامه شاخص های عملکردی مربوط به کارت امتیازی متوازن و همچنین شاخص هایی که در این رویکرد وجود دارند ، استخراج می گردد. از طرفی عملکرد مالی شرکت ها توسط شاخص های آن تعریف شده و اطلاعات آن از طریق بورس استخراج می گردد؛ در مرحله دوم با بهره گیری از شاخص های استخراج شده، شرکت ها را با رویکرد کارت امتیازی متوازن ارزیابی و نمرات آنان ارزیابی  خواهیم نمود. ازطرفی اطلاعات مالی مربوط به همین شرکت ها با بهره گیری از مستندات بورس اوراق بهادار جمع آوری و محاسبه می گردد. در مرحله سوم با بهره گیری از اطلاعات جمع آوری شده مراحل قبل و رگرسیون خطی به تحلیل اثرات نمرات کارت امتیازی متوازن بر عملکرد مالی شرکت ها  پرداخته و نتیجه را استخراج می گردد.

1-9   قلمرو زمانی مکانی موضوعی پژوهش

دوره زمانی پژوهش : بین سال های 78 تا 88 می باشد .

مکان پژوهش  : شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قلمرو موضوعی : با در نظر داشتن نظر شورای تحصیلات تکمیلی مبنی بر ذکر نهادینه شدن بجای نمرات ارزیابی در این پژوهش در مواردی که نهادینه شدن مطرح شده می باشد ، مقصود اندازه یا جایگاه ارزیابی عملکرد می باشد.

1-10  جامعه آماری

کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-11روش نمونه گیری

در این پژوهش نمونه گیری از جامعه صورت نگرفته می باشد و کلیه شرکت های بورس اوراق بهادار تهران مورد نظر قرار گرفته اند. امّا نمونه ای که انتخاب شده می باشد، نمونه زمانی می باشد که اطلاعات شرکت ها مابین سال های 78 تا 88 مورد نمونه قرار گرفته می باشد . در اکثر تحقیقات مالی نمونه خاصی از جامعه گرفته نمی گردد تا بتوان به نتایجی قابل اتکا و تعمیم دست پیدا نمود. در این پژوهش برای جلوگیری از وجود سهام یک شرکت در شرکت دیگر و بدلیل تدقیق محاسبات و جلوگیری از اشتباهات احتمالی از روش غربالگری در جامعه بهره گیری شده می باشد.

1-12 روش ها و ابزارهای گردآوری اطلاعات

به مقصود جمع آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از روشهای زیر بهره گیری خواهد گردید:

الف – روشهای گردآوری اطلاعات :

1- نظاره

2- مطالعات کتابخانه ای

3- مطالعات موردی

ب- ابزار های گردآوری اطلاعات :

1- مصاحبه با خبرگان و مدیران

2- پرسشنامه

3- اینترنت و شبکه های اطلاعاتی

4- کتب ، مقالات و گزارشات فارسی و لاتین

سازمان بورس اوراق بهادار به عنوان مرجع رسمی اطلاعات بازار سرمایه مورد بهره گیری قرار خواهد گرفت.

1-13 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح

1-13-1 کارت امتیازی متوازن :

کارت ­امتیازی­ متوازن­ توسط ‌رابرت­‌ کاپلان و­ دیوید ­‌نورتون ­ توسعه ­داده­ گردید. ­کارت امتیازی متوازن مدلی کلی نگر از راهکار خلق می کند و به این ترتیب به همه پرسنل سازمان اجازه می دهد موفقیت سازمان را از این طریق نظاره کنند. مبنای ­آن، تمرکز ­بر استراتژی­ سازمانی ­و اهداف ­و ­نسبت ­عملکرد ­با چهار عنصر کلیدی­ مالی­، ­مشتری­،­ فرایندهای ­کلیدی و یادگیری ­و رشد می باشد­.­ در حقیقت روشی­ برای تکمیل­ اندازه‌­گیری­های ­سنتی­ مالی­،­ با ­سه­ فاکتور پیروزی ­ضمنی ­و ناملموس­ که شامل: سرمایه انسانی (دانش و مهارت‌ها)­ سرمایه ساختاری (دانش ­به ­هم ­تنیده فرایندهای سازمان ­و سیستم­) ­و ­سرمایه مشتری­(ارتباطات مشتریان) می باشد.(سلیمانی، علیرضا، 1384)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید