مطالعات داخلی

سابقه ای در امر رتبه بندی معیارهای سهامداران برای معامله در بورس با بهره گیری از روشFANP وجود ندارد اما در راستای امر رتبه بندی معیارهای خرید وفروش سهام در بورس اوراق بهادار با روشهای مختلف تلاشهایی صورت گرفته می باشد.

علی جهانخانی ومهدی مرادی در سال های 1371و1372،تحقیقی به نام«مطالعه نحوه تصمیم گیری خریداران سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران»انجام داده اند.انواع تصمیماتی که سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار اتخاذ می کنند،شامل خرید وفروش ونگهداری سهام عادی می باشد.در این پژوهش،این تصمیمات بر اساس توصیه کارگزاران و سهامداران،تبلیغات رسانه های گروهی،مطالعه صورتهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس وارایه سهام کارخانجات به کارکنان،طبقه بندی وتجزیه وتحلیل شده می باشد.نتیجه اهم این پژوهش این می باشد که سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران بیشتر بر اساس  توصیه سهامداران و تبلیغات رسانه های گروهی تصمیم گیری می کنند(جهانخانی و مرادی،1376،8).

غلامرضا اکرمی در سال1374 در پایان نامه تحصیلی خود به نام«مطالعه نحوه بهره گیری از تکنیک های تجزیه وتحلیل صورتهای مالی و تأثیر آنها در تصمیم گیری سرمایه گذاران»تأثیر نسبتهای مالی مختلف را در تصمیم گیری سرمایه گذاران مطالعه کرده می باشد.فرضیه اهم این پژوهش به این شکل تعریف شده می باشد:«سرمایه گذاران در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری از تکنیک های تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بهره گیری می کنند».نسبت های مطالعه شده در این مطالعه عبارتند از:نسبت های سودآوری،نسبت های نقدینگی،نسبت های اهرم مالی(سرمایه گذاری)،نسبت های فعالیت،نسبت های بازار و تحلیل روندها.نتیجه اهم این پژوهش عبارت می باشد از اینکه سرمایه گذاران فقط از نسبت های سودآوری وبازار بهره گیری می کنند واز سایر تکنیک ها بهره گیری نمی کنند.محقق در پایان نتیجه گیری کرده می باشد که به گونه کلی«سرمایه گذاران در تصمیم گیری برای سرمایه گزاری از تکنیک های تجزیه وتحلیل صورتهای مالی بهره گیری نمی کنند.»(اکرمی،1375، 12).

مجتبی گودرزی در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه شهید بهشتی به راهنمایی  دکتر فدایی نژاد و مشاوره دکتر عالم تبریز در سال 77 به مطالعه تأثیر محتوای اطلاعاتی گزارشهای مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر تصمیم گیری خریداران سهام پرداخت.

نتایج بدست آمده از این پژوهش بیانگر آنست که بطور کلی محتوای اطلاعاتی گزارشهای مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارای بار فزاینده اطلاعاتی جهت تصمیم گیری می باشد.البته اندازه تاثیر ودرجه اهمیت هر یک از اطلاعات مذکور که به عنوان محتوای اطلاعاتی گزارشهای مالی در نظر گرفته شده می باشد بر تصمیمات خریداران سهام یکسان نبوده بلکه سطوح متفاوتی از اندازه تاثیر این اطلاعات در تصمیم گیریها مد نظر می باشد(گودرزی،1377، 9).

مهدی حامدیان  در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه شهید بهشتی به راهنمایی  دکتر اسدی و مشاوره دکتر عالم تبریز در سال 79 عوامل موثر بر قیمت سهام وتصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار داد ونتایج تجزیه و تحلیل خویش را به تبیین زیر اختصار نمود.

1-قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس عرضه وتقاضا تعیین می گردد.

2-تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران متاثر از پیش درآمد هر سهم(EPS) می باشد.

3-تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران متاثر از سود نقدی هر سهم(DPS) می باشد.

4-تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیر افزایش سرمایه انجام شده توسط شرکتها می باشد.

5- تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران تحت تاثیر نوع مالکیت اکثریت (دولتی،خصوصی،عمومی) می باشد.

6- تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران متاثر از محصولات انحصاری بعضی از شرکتها می باشد.

7- تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران متاثر از توصیه ومشاوره کارگزاران نمی باشد(حامدیان،1379،10).

شهریار فرخ نیا در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه مازندران به راهنمایی  دکتر احمد پور و مشاوره دکتر یحیی زاده فر در سال 79 تأثیر اطلاعات مالی در تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران را مورد مطالعه قرار داد و نتیجه گیری نمود که سرمایه گذاران در بورس تهران در تصمیم گیری نسبت به خرید وفروش و قیمت سهام از الگوی خاصی مبتنی بر روشهای علمی و تکنیکی از معاملات بهره گیری نمی کنند و مهمترین عوامل کم بودن دانش تخصصی-نواقص سیستم اطلاع رسانی بورس و عدم رضایت بازده و ناهماهنگی درآمدهای تضمینی سایر سرمایه گذاریها مانند بانک واوراق مشارکت وبازار وپیش فروش خودرو،تلفن همراه و غیره…بود که به بازار سهام تاثیر منفی بر تصمیمات سرمایه گذاران می گذارد و از روشهای علمی و تجزیه و تحلیل پیروی نمی کنند و بیشتر با در نظر داشتن آمار،پیرو نظرات دیگران می باشند(فرخ نیا،1379،12).

امید مختاریان  در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه تربیت مدرس به راهنمایی  دکتر آقایی و مشاوره دکتر اعتمادی در سال 83 به مطالعه عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت و نتایج پژوهش وی نشان داد که اکثریت سرمایه گذاران،علاقه کمی به سفته بازی ومعاملات پر ریسک دارند.در مورد تصمیم گیری برای خرید سهام،معیارهای مالی،از قبیل تقسیم سود وسود هر سهم بسیار مربوط هستند،با اینحال اهمیت آنها کمتر از نوسانات قیمت وروند قیمت سهام در بورس می باشد(آقایی و مختاریان، 1383، 11).

مهدی خوشنود  در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران به راهنمایی  دکتر تهرانی و مشاوره دکتر سید جوادین در سال 83 به مطالعه شناسایی ورتبه بندی گروه های موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران فردی ونهادی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت و نتایج حاصل تز پژوهش وی بیانگر این موضوع می باشد که سرمایه گذاران فردی وجزء هنگام تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران از شایعات واخبار تایید نشده وهمچنین جو بازار وسرمایه گذاران بزرگ نهادی پیروی می نمایند و سرمایه گذاران نهادی هم هنگام تصمیم گیری از تحلیل علمی وبنیادی بهره گیری کرده وآنرا مرجع تصمیم گیری خود قرار می دهند.

به هر حال نتایج این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران نهادی در بازار بورس اوراق بهادار تهران بهتر وعقلایی تر تصمیم گیری می کنند اما بر عکس رفتارهای سرمایه گذاران فردی به دور از منطق تصمیم گیری صحیح وصرفا پیروی از شایعات وجو بازار و سرمایه گذاران بزرگ می باشد(خوشنود، 1383،14).

مهدی خادمی گراشی  در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه مازندران به راهنمایی  دکتریحیی زاده فر و مشاوره دکتر زالی در سال 84 به مطالعه عوامل موثر بر تصمیم گیری سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران پرداخت و نتیجه گرفت که تصمیم گیری سهامداران فاقد مدلی از پیش تعیین شده وجهانشمول می باشد،بلکه در هر بازار وبا در نظر داشتن ویژگیهای سرمایه گذاران نحوه تصمیم گیری وعوامل موثر بر آن متفاوت می باشد.و همچنین نتایج پژوهش وی نشان داد که عوامل سیاسی،روانی،اقتصادی ومالی داخلی بالاترین تاثیر را به ترتیب بر تصمیم گیری سرمایه گذاران دارند(خادمی گراشی، 1384، 7).

مهدی دلبری در پایان نامه کارشناسی ارشد خود در دانشگاه اصفهان در سال84 به راهنمایی  دکتر ابزری و مشاوره دکتر سامتی کاربرد مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی را در تعیین معیارهای موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار داد.

یافته های این پژوهش نشان می دهد که مهمترین معیار از نظر کارشناسان،سود تقسیمی هر سهم بوده و همچنین تجزیه و تحلیل اساسی بر تجزیه و تحلیل فنی برتری دارد.در ضمن،الگوی بهره گیری شده در این پژوهش دارای سازگاری می باشد(دلبری، 1384، 15).

در خصوص بهره گیری از AHP فازی نیز میتوان به مقاله ای با عنوان اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد نیروی انسانی با بهره گیری از Fuzzy AHP تصریح نمود. هدف این مطالعه توصیف روشی به مقصود اولویت بندی شاخصهای ارزیابی نیروی انسانی تحت محیط فازی یاد شده می باشد. بر این اساس با بهره گیری از یک متدولوژی مبتنی بر روش تحلیل سلسله مراتبی فازی به اولویت بندی شاخص های ارزیابی عملکرد نیروی انسانی همچون هوش و استعداد، رهبری پشتکار و جدیت در کار، ابتکار و خلاقیت و انعطاف پذیری پرداخته شده می باشد (ثریایی، نوری فر و حیدرزاده،1385،ص14).

سجاد امیریان و عادل آذر در نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت مقاله ای با عنوان ارایه مدلی برای رتبه بندی سهم تحت محیط تصمیم گیری چند شاخصه فازی گروهی ارایه نمودند.

در این مقاله یک مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی[1] جهت رتبه بندی سهام در بورس اوراق بهادار تهران طراحی شده می باشد.مدل طراحی شده، ترکیبی از دو روش تاپسیس فازی[2] و روش پایه فازی[3] را جهت رتبه بندی سهام مد نظر قرار داده می باشد.(امیریان و آذر،1389،40).

حسن حاله و محبوبه فراهتی در مقاله ای با عنوان رتبه بندی عوامل موثر و ارایه مدل ریاضی پیش بینی قیمت سهام به مطالعه عوامل درونی و بیرونی موثر بر قیمت سهام که از بیشترین ارتباط با یکدیکر برخوردار می باشند پرداختند.که نتایج نشان دهنده خطای کمتر مدل برنامه ریزی خطی در زمان مورد مطالعه نسبت به روش ARIMA[4] می باشد(حاله و فراهتی، 1390،24).

 

عزت الله اصغری زاده و مهدی نصر اللهی در پژوهشی با عنوان رتبه بندی شرکتها بر اساس معیارهای مدل سرآمدی اقدام به رتبه بندی شرکتهای قطعه ساز خودرو بر اساس سطوح درآمدی کسب شده با بهره گیری از روش PROMETHEE نمودند(اصغری زاده و نصر اللهی،1386،59).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

فرهاد وفایی و عباس بابایی در مقااله ای با عنوان طراحی مدل تصمیم گیری چند شاخصه فازی گروهی جهت رتبه بندی سهام در بورس اوراق بهادار تهران به مطالعه دو روش تاپسیس فازی و روش پایه فازی جهت رتبه بندی سهام پرداختند.

در این پژوهش 21 شرکت از شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفته می باشد که شرکتهای پتروشیمی خارک و پتروشیمی آبادان رتبه های نخستین را به خود اختصاص داده اند.(وفایی و بابایی،1389،89).

دکتر میر غفوری، علیرضا رجبی پور و دکتر داریوش فرید در پژوهشی با عنوان کاربرد فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی در اولویت بندی عوامل موثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران از دیدگاه سهامداران به مطالعه ترحیج سرمایه گذاران در انتخاب سهام پرداختند که در نتیجه معیارهای مسئله نقدشوندگی،سهام شناور آزاد،ترکیب سهامداران عمده، سود هر سهم،نسبت P/E، ارزش ذاتی هر سهم،نوع صنعت، انتشار مستمر اطلاعات شفاف و طریقه بازار به عنوان مهم ترین عوامل موثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب هر سهم مشخص و تشریح شده می باشد.

یافته های این پژوهش نشان می دهد که سرمایه گذاران بیشترین تاکید را بر معیارهای طریقه بازار، امکان نقدشوندگی سهام،نسبت P/E، و EPS قرار می دهند.(میر غفوری،رجبی پور و فرید،1388، 12).

[1] Fuzzy Multi Attribute Decision Making(FMADM)

[2] Fuzzy TOPSIS(Technique For Order Preference By Similarity To Ideal Solution)

[3] Fuzzy Base Method

[4] Autoregressive Integrated Moving Average

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید