متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد با فرمت ورد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

عنوان کامل پایان نامه :

اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران

مقدمه

پایه هر علمی، روش شناخت آن می باشد و یکی از مهم‏ترین جنبه‏های پژوهش علمی، روش‏شناسی آن می باشد. بدون روش‏شناسی پژوهش، نتایج مطالعه و تحلیل‏های مربوطه، معتبر و قابل تعمیم نخواهد بود. از این رو روش‏شناسی پژوهش مانند معیارهای رایج جهت ارزیابی تحقیقات علمی تلقی می‏گردد. بطور کلی روش پژوهش، مجموعه‏ای از قواعد، ابزارها و راه‏های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای مطالعه واقعیت‏ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه‏ حل معضلات می باشد (خاکی، 1384). پژوهش مستلزم رشته فعالیت‏هایی می باشد که در‏بردارنده فرایند‏های جستجو، مطالعه، آزمودن و آزمایش می باشد. این فرایند را بایستی بطور منظم، به دقت، منتقدانه، عینی و منطقی به اجرا درآورد. نتیجه نهایی شامل کشف واقعیات جدیدی می باشد که به ما کمک می‏کند تا با مشکل برخورد کنیم (سکاران، 1381). روش پژوهش می‏بایست با اهداف پژوهش تناسب داشته باشد بگونه‏ای که امکان دستیابی به اهداف را فراهم سازد.  در واقع می‏توان گفت که اثربخشی یک کار پژوهشی منوط به انتخاب روش تحقیقی می باشد که متناسب با آن پژوهش خاص باشد. در این فصل ضمن معرفی جامعه آماری، روش‏های نمونه گیری‏، حجم نمونه و روش تعیین آن و ابزار جمع آوری اطلاعات به تبیین روش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده می باشد.

2-3 روش پژوهش

پژوهش، تلاشی می باشد سیستماتیک و روش‏مند به مقصود دستیابی به پاسخ یک پرسش یا راه حلی برای یک مسئله. با در نظر داشتن اینکه پرسش‏ها و مسئله‏ها ماهیت گوناگونی دارند، لذا می‏توان بر پایه چگونگی این پرسش‏ها و مسئله‏ها تحقیقات را طبقه بندی نمود. به بیانی دیگر در طبقه بندی تحقیقات بر حسب اهداف، قبل از هر چیز بر اندازه کاربرد مستقیم یافته‏ها و درجه تعمیم پذیری آن‏ها در شرایط دیگر توجه می گردد (خاکی، 1384).

روش‏های پژوهش در علوم انسانی و رفتاری با در نظر داشتن دو ملاک هدف و نحوه گردآوری داده‏ها به انواع مختلف تقسیم می‏شوند. از نظر هدف، روش‏های پژوهش در سه گروه بنیادی، کاربردی و توسعه‏ای و از نظر گردآوری داده‏ها در دو گروه آزمایشی و غیر آزمایشی (توصیفی) قرار می گیرند (سرمد و همکاران، 1390).

از آنجا که در پژوهش حاضر به توصیف و مطالعه آن چیز که هست می‏پردازیم، لذا از نظر نحوه گردآوری داده‏ها یک پژوهش توصیفی می باشد و از سویی زیرا در تحقیقات توصیفی می‏توان ویژگی‏های جامعه مورد نظر را از طریق پیمایش ارزیابی نمود، این پژوهش یک پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. هدف از پژوهش حاضر توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص می باشد و نتایج آن می‏تواند اطلاعات ارزشمندی را در اختیار مدیران و متولیان موزه‏ها به مقصود برنامه‏ریزی در جهت افزایش رضایت بازدیدکنندگان موزه‏ها قرار دهد؛ پس از نظر هدف، این پژوهش جزء تحقیقات کاربردی به حساب می‏آید.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  

  1. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه‏ها کدام‏ها هستند؟
  2. اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه‏ها چگونه می باشد؟

 

پرسش‏های فرعی

  1. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد عناصر ملموس کدام‏ها هستند؟
  2. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد قابلیت اعتماد کدام‏ها هستند؟
  3. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد مسئولیت پذیری کدام‏ها هستند؟
  4. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد اطمینان کدام‏ها هستند؟
  5. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد همدلی کدام‏ها هستند؟
  6. شاخص‏های ارزیابی سطح رضایتمندی بازدیدکنندگان از بعد قیمت کدام‏‏ها هستند؟

لینک متن کامل پایان نامه رشته مدیریت با عنوان :اولویت‏بندی شاخص‏های ارزیابی رضایتمندی بازدیدکنندگان موزه ملی ایران  با فرمت ورد