• فرهنگ سازمانی یکی از موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد می باشد.
  • شیوه رهبری یکی از موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد می باشد.
  • نظام جبران خدمات یکی از موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد می باشد.
  • ساختار سازمانی یکی از موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد می باشد.
  • آموزش در سازمان یکی از موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد می باشد.
  • تکنولوژی یکی از موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد می باشد.
  • استراتژی سازمانی یکی موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-7 ) مدل تحلیلی پژوهش:

 

شاخص ها

 

– عدم احساس نیاز به مدیریت دانش

– عدم تمایل افراد به تسهیم دانش

– عدم اعتماد

– عدم تعهد

– نبود فرهنگ مشارکت در تصمیم گیری

– ترس از تغییر

– عدم طرفداری رهبری

– سبک های نا مناسب رهبری

– عدم تسلط بر زیردستان

– عدم پرداخت متناسب با کار انجام شده

– پرداخت یکسان به افراد با توانایی های متفاوت

– تمرکز قدرت تصمیم گیری در یک نقطه

– عدم شایسته سالاری در انتصاب کارکنان

– ساختار سلسله مراتبی و غیر منعطف

– تخصص گرایی افراطی

– قوانین

– عدم ارائه آموزش کافی

– تاکید بیش از حد بر شیوه های رسمی یادگیری

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

– عدم توانایی کارکنان در تسهیم دانش

– به روز نبودن سیستم های اطلاعاتی

– یکپارچه نبودن سیستم های اطلاعاتی

– عدم توانایی افراد در کاربرد تکنولوژی

– توجه کم رنگ استراتژی های سازمان به مدیریت دانش

– جزئی نگری و توجه های کوتاه مدت

– عدم توجه مدیران دانشی سازمان به محیط خارجی

ابعاد(مولفه ها)

 

 

 

فرهنگ سازمانی

 

 

 

 

شیوه رهبری

 

نظام جبران خدمات

 

ساختار سازمانی

 

 

 

 

آموزش

 

 

تکنولوژی

 

 

استراتژی

 

مفهوم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موانع فراروی ورود،پیاده سازی وبکارگیری مدیریت دانش در بانک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1-1). مدل تحلیلی پژوهش

 

 

1-8) تعاریف نظری و عملیاتی

 

مقصود از تعریف عملیاتی اندازه نمره ای می باشد که هر یک از متغیر ها از طریق پرسشنامه کسب می کند.

– فرهنگ سازمانی: الگویی اساسی از مفروضات ،ارزش ها و باورهای اساسی می باشد که به روش صحیح تفکر و اقدام در خصوص مسائل و فرصت هایی که سازمان با آن مواجه می گردد توجه دارد(مقیمی ،298:1387).

تعریف عملیاتی: اندازه نمره ای که این متغیر از سوالات1 تا 18کسب می کند.

– شیوه رهبری: فرایندی می باشد که در آن یک فرد برای دستیابی به اهداف تعریف شده گروه یا اهداف سازمانی بر اعضای گروه تاثیر می گذارد..(مقیمی،246:1387).

تعریف عملیاتی: اندازه نمره ای که این متغیر از سوالات19 تا 27 کسب می کند.

– نظام جبران خدمات: عبارت می باشد همه شکل های پرداخت مالی وغیر مالی که در ازای خدمات محسوس کارکنان توسط آنها دریافت می گردد (سید جوادین،203:1387).

تعریف عملیاتی: اندازه نمره ای که این متغیر از سوالات 28 تا 33 کسب می کند.

– ساختار سازمانی: ساختار سازمانی مجموه راه هایی می باشد که کار را به وظایف مشخص تقسیم می کند و هماهنگی میان آنها را فراهم می کند(بودلایی،شریف زاده،68:1387).

تعریف عملیاتی: اندازه نمره ای که این متغیر از سوالات 34 تا 48 کسب می کند.

– آموزش: آموزش تجربه ای می باشد مبتنی بر یادگیری وبه مقصود ایجاد تغییرات نسبتا پایدار در فرد،تا او را قادر به انجام کار وبهبود بخشی توانایی ها ،تغییر مهارت ها ،دانش ،توجه و رفتار اجتماعی نماید.پس آموزش به مفهوم تغییر دانش،توجه وتعامل با همکاران می باشد (سید جوادین،267:1387).

تعریف عملیاتی: اندازه نمره ای که این متغیر از سوالات 49 تا 57 کسب می کند.

– تکنولوژی: سازمان ملل متحد تکنولوژى را به‌عنوان مجموعه اطلاعات، مهارت‌ها، روش‌ها و ابزار لازم براى ساختن محصولات مورد نیاز و کاربرد آنها و یا تأمین خدمات مفید و مورد نیاز پذیرفته می باشد.

تعریف عملیاتی: اندازه نمره ای که این متغیر از سوالات58 تا 66 کسب می کند.

–  استراتژی: استراتژی ها ابزاری هستند که شرکت می تواند به آن وسیله به هدف های بلد مدت خود دست یابد (دیوید،38:1388).

تعریف عملیاتی: اندازه نمره ای که این متغیر از سوالات67 تا75 کسب می کند.

1-9 ) طرح پژوهش و روش های تجزیه و تحلیل داده ها:

 

روش پژوهش در این پژوهش اکتشافی و میدانی می باشد.سوال اصلی این پژوهش عبارتست از: چه موانعی بر سر راه ورود،پیاده سازی و بکارگیری مدیریت دانش در مجموعه بانک های شهرستان بجنورد هست؟جامعه آماری این در این پژوهش شامل کارمندان رده های عالی و میانی مجموعه بانک های دولتی و خصوصی شهرستان بجنورد می باشند که حدود 1500 نفر تخمین زده شده اند و یک نمونه 150نفری به گونه تصادفی از میان آنان انتخاب شده می باشد. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه ای مشتمل بر 75 سوال می باشد که توسط خود محقق طراحی شده می باشد.تجزیه و تحلیل یافته های این پژوهش در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته که در سطح آمار توصیفی ازفراوانی،درصد فراوانی ،میانگین و انحراف معیار و در سطح آمار استنباطی از ازمون تی- استیودنت و فیشر بهره گیری شده می باشد.نرم افزار مورد بهره گیری نیز SPSS می باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید