1-8-1) تعریف مفهومی متغیرهای پژوهش:

ابزارها  و مشوق های صادراتی: همان گونه که در بخش قبلی اظهار گردید عملکرد صادراتی به 4 بخش تقسیم می گردد.ابزارها و سیاست هایی هست که بر عملکرد صادراتی شرکت ها تاثیر می گذارد و موجب ارتقاء آن می گردد. دولت ها در تمامی کشورها با بهره گیری از این مشوق ها به دنبال افزایش عملکرد صادراتی شرکت ها هستند. این ابزارها و مشوق ها به گونه کلی به شکل دانش ارائه می گردد(Durmusoglu et al, 2012).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

اهداف مالی: اهداف مالی به عنوان رضایتمندی از عملکرد کلی، برگشت سرمایه، سهم بازار صادرات و دستیابی به رشد صادرات از دیدگاه مالی می باشد(Durmusoglu et al, 2012).

هدف ارتباط با سهامداران: حامیان شرکت از مهمترین نوع سهامداران هستند زیرا بهبود ارتباط با آنها موجب کسب مزیت رقابتی، خدمات میتنی بر شرکت، کیفیت فیزیکی و قیمت خوب می گردد. اگر منابع برای سهامداران شناخته شده باشد، فعالیت های ایجاد ارزش می تواند به شکل خوبی بهینه گردد(Durmusoglu et al, 2012).

اهداف استراتژیک: اهداف استراتژیک عبارتند از کسب بازار صادراتی و بهبود در صلاحیت و شایستگی های شرکت هستند. پس، دستیابی به اهداف استراتژیک بایستی جزیی از مقیاس های ارزیابی عملکرد باشد (Durmusoglu et al, 2012).

اهداف یادگیری سازمانی: یادگیری سازمانی فرآیند بهبود فعالیت ها و رفتارها و کسب دانش از طریق کارکنان می باشد. قابلیت های شرکت به یادگیری، سازمان ها را تبدیل به محیط کوچکی می کند که از داخل به خارج به یادگیری می پردازد(Durmusoglu et al, 2012).

 

1-8-2) تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش:

عملیاتی کردن یا تعریف عملیاتی یک مفهوم به این جهت می باشد که آن مفهوم قابل اندازه گیری گردد و این امر از طریق دقت در ابعاد و خصوصیات رفتاری متعلق به آن مفهوم، طبقه بندی کردن آن به عناصر قابل نظاره و قابل اندازه گیری می باشد.( سکاران، 1384، 195).

متغیر مستقل و تعریف عملیاتی آن:

ابزارها و مشوق های صادارتی دولت: به معنی خدمات و تشویق هایی می باشد که دولت برای صادر کنندگان در نظر می گیرد. در این پژوهش این متغیر با بهره گیری از سوالات پرسشنامه که براساس دانش عملی و یا دانش ذهنی می باشد، سنجیده می گردد. این سوالات در طیف 5تایی لیکرت قرار دارد و از بسیار کم تا بسیار زیاد می باشد.

متغیر وابسته و تعریف عملیاتی آن:

اهداف مالی: اهداف مالی در این پژوهش با بهره گیری از معیارهایی مانند رضایتمندی از صادارت، سود صادارتی، سهم بازار صادراتی، رضایت از رشد صادرات و اندازه برگشت سرمایه شرکت از طریق فعالیت های صادراتی سنجیده می گردد. این معیارها توسط سوالات موجود در پرسشنامه و در طیف 5تایی لیکرت مورد مطالعه قرار می گیرد

ارتباط با سهامداران: این متغیردر پژوهش حاضر با بهره گیری از معیارهای رضایت مشتریان، ارتباط با مشتریان کشور مبدا و مقصد و اندازه توزیع سهم بازار و با بهره گیری از سوالات موجود در پرسشنامه سنجیده می گردد. سوالات در طیف 5تایی لیکرت و از بسیار کم تا بسیار زیاد قرار دارد.

اهداف استراتژیک: این متغیر نیز، با بهره گیری از معیارهایی مثل وضعیت شرکت صادرکننده در داخل کشور، تجهیز شرکت به تکنولوژی های جدید، آگاهی از برندهای جهانی، اندازه گرایش شرکت صادر کننده به بازارهای داخلی و اندازه تحمل فشارهای رقابتی در پرسشنامه سنجیده می گردد. سوالات موجود در پرسشنامه در طیف 5تایی لیکرت قرار دارد که از بسیار کم تا بسیار زیاد می باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید