• مطالعه پویایی کسب و کار .
  • افزایش آگاهی نسبت به امکانات بهبود و تمرکز بر فرصتها و رفع موانع سازمانی .
  • کمک به مدیران در وزن دهی و ارزیابی نقاط ضعف سازمان و اولویت گذاری آنها .
  • کمک گروه ها و مدیران رده بالای سازمان برای شناسایی موانع سازمانی موجود .
  • ایجاد مبنای بازنگری سالانه سازمان .

جدول 3-2 نقاط ضعف و قوت مدل برتری سازمانی را نشان می دهد :(داریانی, محمدعلی و رفیعزاده, علاءالدین, 1386)

 

جدول2‑3:مقایسه نقاط ضعف و قوت مدل CED

نقاط قوت نقاط ضعف
·         وجود تعریف جامع برای همه اجزای مدل

·         توانایی پیاده سازی برای کل یا یک بخش

·         وجود منابع اطلاعاتی کامل

·         امکان سنجش کمی

·         انعطاف پذیری

·         ریشه یابی و یافتن روابط علت و معلولی

·         جامع نبودن حوزه های تخصصی تعریف شده

·         پیچیده بودن ساختار مدل

·         زمان بر بودن اجرای مدل

·         مشکل بودن جمع آوری اطلاعات برای مدل

·         عدم تعریف اصول حاکم بر مدل

 

2-3-4  مدیریت ارزش کسب شده[1]

مدیریت ارزش کسب شده از معیار های سیستم کنترل زمان بندی/هزینه[2] نشات گرفته می باشد که به اختصار آن را به صورت c/scsc  نمایش می دهند. c/scsc  حاوی 35 معیار بوده می باشد که مدیران پروژه در ایالات متحده آمریکاآن ها را به عنوان یک استاندارد پذیرفته بودند. از این 35 معیار به مقصود یکپارچه سازی فرمت های گزارش گیری شرکت های خصوصی با سیستم کنترل مدیریت دولت آمریکا جهت به کارگیری در مدیریت و کنترل پروژه ها یشان الزام گردیده بود.

مفهوم «ارزش کسب شده» برای اولین بار توسط مهندسین صنایع که در اولین کارخانه های آمریکایی کار می کردند رایج گردید. بهترین تجربه در به کارگیری مفهوم ارزش کسب شده پس از انتشار معیار های c/scsc با عنوان یک سند رسمی در سال 1967 میلادی به مقصود راهبردی برنامه های موشکی حاصل گردید. معیارهای c/scsc خیلی سریع توسعه یافتند و به عنوان معیارهایی برای نظارت بر عملکرد پروژه شناخته شدند. به گونه EVM متدولوژی شناخته شده ای می باشد برای اندازه گیری و اظهار اندازه واقعی پیشرفت پروژه از طریق یکپارچه سازی سه بعدکلیدی پروژه را قادر می سازد بتوانند اندازه مغایرت های زمانی و هزینه ای پروژه و شاخص های عملکرد زمان و هزینه پروژه را محاسبه نمایند و همچنین بتوانند هزینه نهایی و زمان اتمام پروژه را پیش بینی کنند. اندازه گیری عملکرد در طول پروژه و زمانی که هنوز فرصت لازم برای اقدام اصلاحی هست ، یکی از نیاز های اساسی کنترل پروژه می باشد.(عالم تبریز،اکبر و محمدرحیمی، علیرضا، 1388،ص456)

2-3-5 ارزیابی عملکرد به روش کارت امتیازی متوازن (BSC)

درسال 1992 پروفسور رابرت کاپلان استاد دانشگاه هاروارد و دیوید نورتون مقاله ای منتشر کردند که در آن رویکرد جدیدی برای اندازه گیری عملکرد با عنوان کارت امتیازی متوازن ارائه نمودند (1992Kaplan, R, &  Norton, D.P,).

این مقاله که در طول یک پروژه تحقیقاتی یکساله با مشارکت 12 شرکت توسعه یافته بود ،نشان می داد که شرکت های موفق برای ارزیابی عملکرد خود فقط به سنجه های مالی متکی نیستند ، بلکه عملکرد خود را از سه منظر دیگری که شامل مشتری ، فرآیند های داخلی و رشد و یادگیری می باشد، نیز مورد ارزیابی قرار می دهند . یافته های آنها اظهار کننده این واقعیت بود که شرکت های موفق ، در هر یک از این چهار منظر ، اهداف خود را تعیین نموده و برای ارزیابی اندازه موفقیت در آنها سنجه ها و اهدافی کمی را معین می نمایند . پس از آن نیز اقدامات و ابتکارات اجرایی را برای تحقق این اهداف برنامه ریزی و مورد اجرا قرار می دهند . (بختیاری، پرویز؛ 1383 )

تا سال 2001 ارزیابی متوارن به عنوان یکی از 15 ابزار مدیریتی پر کاربرد ، کم خطا و مؤثر بین مدیران شرکت های مختلف در 22 کشور دنیا شناخته شده بود و روز به روز به بهره گیری کنندگان آن اضافه می گردد . تحقیقات نشان می دهد حدود 70 درصد شرکتهای آمریکایی از این ابزار بهره برده اند یا در صدد بهره گیری از آن هستند . (2001Rigby, D.K , )

بعضی دیگر از تحقیقات صورت گرفته در خصوص کارت امتیازی متوازن به تبیین جدول زیر می باشد.

جدول2‑4:پژوهش های صورت گرفته پیرامون کارت امتیازی متوازن

نام پژوهشگران سال انجام مورد بهره گیری نتایج پژوهش
کاپلان و نورتن 1992 مطالعه ارزیابی عملکرد در 12 شرکت معرفی تکنیک ارزیابی متوازن تکنیکی جهت ارزیابی عملیات مدیران ، این امر مطالعه سریع اما جامع واحد تجاری را برای مدیران ارشد امکان پذیر می کند.
کاپلان و نورتن 1993 مطالعه کاربرد ارزیابی متوازن در سه شرکت راک واتر،کامپیوتر اپل و یک شرکت سازنده تجهیزات بسیار کوچک پیشرفته در شرایط مختلف بازار و استراتژی های تولید و محیط های رقابتی مختلف بایستی کارت امتیازی متفاوتی به کارگرفته گردد.
کاپلان و نورتن 1996 معرفی رویکرد ارزیابی متوازن به عنوان سیستم مدیریت استراتژیک شرکت ها با بهره گیری از کارت امتیازی متوازن می توانند استراتژی های خود را بهبود بخشند و مدیران می توانند مطمئن شوند که سازمان ، استراتژی بلند مدت را درک کرده و اهداف قسمت های مختلف و کارکنان متناسب شده می باشد
مارتینسان و همکاران 1999 ارزیابی متوازن به عنوان بنیادی برای مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی معرفی چهار سازه ، ارزش واحد تجاری ، بهره گیری کننده محور، فرآیند داخلی و آمادگی آتی با بهره گیری از چهارچوب ارزیابی متوازن ، برای ارزیابی فعالیت های سیستم های اطلاعاتی
موراج و همکاران 1999 معرفی ارزیابی متوازن به عنوان یک کالای ضروری برای سازمان های امروز که با فراهم کردن اطلاعات متوازن مربوط برای مدیران ، ارزش شرکت را افزایش می دهد اجرای ارزیابی متوازن به فرآیند های رسمی و غیر رسمی ، روش استراتژیک سازمان ، جنبه های فرهنگی سازمان و سیستم های کنترل مدیریت بستگی دارد.
لیپی و سالتریو 2000 مطالعه اثرات قضاوتی ارزیابی متوازن آنها به این نتیجه رسیدند که تنها معیارهای مشترک بر ارزیابی ها اثر دارند.
نمازی و رمضانی 1382 ارزیابی متوازن در حسابداری مدیریت جنبه های اصلی ارزیابی متوازن و گام های لازم برای آن تشریح شده می باشد.
نمازی 1382 تکامل ارزیابی متوازن مطالعه سیر تحول و تکامل ارزیابی متوازن
لیپی و همکاران 2004 آزمون دو شیوه برای کاهش انحراف معیار های مشترک انها به این نتیجه رسیدند که الزام مدیران برای پاسخگویی در قبال عملکردشان و یا بهبود کیفیت معیارهای عملکرد از طریق گزارش اعتباردهی اشخاص ثالث در مورد ارزیابی متوازن، بهره گیری مدیران از معیارهای یگانه در ارزیابی عملکرد را افزایش می دهند .
بنکر و همکاران 2004 مطالعه ارتباط بین ارزیابی شخصی عملکرد مدیران واحد تجاری با در نظر داشتن استراتژی شرکت با ارزیابی عملکرد با بهره گیری از ارزیابی متوازن زمانی که ارزیابی کنندگان به اطلاعاتی در مورد استراتژی شرکت دارند، از معیارهای عملکرد مرتبط با استراتژی شرکت ، بیشتر از معیار های غیر مرتبط و معیارهای عمومی (مشترک)برای ارزیابی عملکرد بهره گیری می کنند.
شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پاپ الکساندریس و همکاران

2005

معرفی چارچوب روش شناختی جامع و به هم پیوسته ای را ، برای اجرای ارزیابی متوازن

رویکرد روش شناختی آنها براساس ارزیابی متوازن و شامل جنبه های مهم مانند مدیریت پروژه ، مدیریت تغییر، مدیریت ریسک، تضمین کیفیت و تکنولوژی اطلاعات می باشد. نمازی

2006

مطالعه اهمیت استراتژی در ارزیابی متوازن

در این پژوهش مقاله بنکر و همکاران (2004)  به صورت انتقادی مورد مطالعه قرار گرفت. فرناندز و همکاران

2006

مطالعه کاربرد ارزیابی متوازن در شرکت های تولیدی کوچک و متوسط

نتایج آنها ، قابلیت کاربرد ارزیابی متوازن را در شرکت های تولیدی کوچک و متوسط(که منابع و تخصص محدود در آنها یک موضوع کلیدی می باشد)نشان می دهد. گامبوس و لوسی یر

2006

مطالعه کاربرد ارزیابی متوازن در سه شرکت کوچک و متوسط هاید پارک الکترونیک ، صنایع فوتورا و باغ های مرکبات جنوبی

به کارگیری ارزیابی متوازن در این شرکت ها باعث بهبود عملکرد آنها شده می باشد. بولین

2006

مطالعه قابلیت اتکا و اعتماد چارچوب ارزیابی متوازن و معیارهای مربوط به آن

ارزیابی متوازن یک مدل ارزیابی عملکرد قابل اتکا و معتبر می باشد. چن و دیگران

2006

مطالعه عوامل تعیین کننده در اجرای ارزیابی متوازن

مشارکت مدیر ارشد مالی، مشارکت مدیران اداری مختلف ، پشتیبانی مدیریت عالی سازمان و اندازه سازمان به گونه با اهمیتی با مراحل اجرایی ارزیابی متوازن همبستگی دارند. اثمن

2006

مطالعه اثرات توسعه مدل علّی استراتژی در اجرای ارزیابی متوازن

اجرای موفقیت آمیز ارزیابی متوازن، نیاز توسعه و تفصیل یک مدل علّی استراتژی در هر سازمان می باشد. کولبک و وارفیلد

2007

به مطالعه اثر دارایی های نامشهود و ثبت نشده بر سود غیر عادی و ارزشیابی حقوق صاحبان سهام در صنعت بانکداری با بهره گیری از مدل ارزیابی سود باقیمانده

آنها به این نتیجه رسیدند که یکنواختی سود غیر عادی و در نتیجه قیمت گذاری چند گانه سود غیر عادی بانکی ، متناسب با سطوح دارایی های نامشهود ثبت نشده تغییر می کند. بهاگوات و شارما

2007

مطالعه ارزیابی عملکرد و مدیریت زنجیره عرضه در شرکت های کوچک و متوسط هند با بهره گیری از ارزیابی متوازن

معرفی معیارهایی در کارت امتیازی متوازن برای ارزیابی عملکرد مدیریت زنجیره عرضه و یک سیستم ارزیابی عملکرد متوازن برای طراحی و تجزیه و تحلیل زنجیره های عرصه. حمید الهیاری ابهری

1386

مطالعه کاربرد تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد شرکت های بورس اوراق بهادار

این پژوهش به معرفی و اولویت بندی معیار های مختلف کارت امتیازی متوازن پرداخته می باشد جواد عبدالهی

1386

متناسب سازی ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن در شرکت همکاران سیستم

در این پژوهش مدلی بر مبنای کارت امتیازی متوازن برای اندازه گیری عملکرد در یک سازمان تولید نرم افزار پیشنهاد شده می باشد کرابتری و دبوسک

2008

تأثیر اجرای کارت امتیازی متوازن بر بازده سهامداران

در این پژوهش شرکت های دارا و بدون کارت امتیازی متوازن از جنبه مالی مورد مطالعه قرار گرفته اند مینگ لنگتزینگ

2010

اجرا و ارزیابی عملکرد با بهره گیری از شبکه فازی کارت امتیازی متوازن

 

 

[1] -Earned Value Management

[2] -Cost/Schedule Control System Criteria

سایت منبع

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید