شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-7-2-2) وجدان کاری یا وظیفه شناسی: رفتاری داوطلبانه در جهت کمک به سازمان می باشد که در آن ، کارکنان از حداقل الزامات مورد نیاز وظایفشان ، فراتر می طریقه . و با معیار هایی زیرا انجام وظایف در شرایط نامساعد ، زودتر از موعد مقرر ، طبق قوانین و به موقع سنجیده می گردد که می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد .

1-7-2-3)  جوانمردی و گذشت: تمایل کارکنان به تحمل شرایطی می باشد که دارای کمترین شرایط ایده آل مورد نظر آنها را دارد ؛ بدون آنکه شکایتی انجام دهند و با معیارهایی زیرا صبر در جایگاه های نامطلوب ، شاکی نبودن در مسائل جزیی ، در نظر داشتن جنبه هاب مثبت جایگاه ها سنجیده می گردد که می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد .

1-7-2-4) ادب و تکریم: شامل فعالیتهایی می باشد که به جلوگیری از ایجاد معضلات مرتبط کاری که ممکن می باشد با دیگران صورت بگیرد ، کمک می کند و با معیارهای تکریم ارباب رجوع و افراد سازمان سنجیده می گردد که می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد .

1-7-2-5) آداب اجتماعی یا رفتار مدنی: منعکس کننده رفتارهایی می باشد که نشانگر مشارکت مسئولانه فرد در امور شرکت و ارزش قائل بودن او برای سازمان می باشد و با معیارهایی زیرا شرکت در فعالیت های فوق برنامه ، طرفداری از برنامه های سازمان ، شرکت در جلسات غیر الزامی و اظهار عقاید سنجیده می گردد که می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد .

1 8) قلمرو پژوهش

این پژوهش مانند هرتحقیق دیگری محدود به زمان و مکان و موضوع مشخصی به تبیین ذیل می باشد :

قلمرو زمانی :قلمرو زمانی پژوهش محدود به بهار و تابستان 92 می باشد .

قلمرو مکانی: این پژوهش در شرکت گاز استان گیلان انجام می گردد .

قلمرو موضوعی :این پژوهش از لحاظ موضوعی به حوزه مدیریت رفتار سازمانی می پردازد .

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید