• فرضیه های پژوهش
 • فرضیه 1 : متغییر عملکرد مورد انتظار سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد بهره گیری از ان تاثیر مثبتی دارد.

  فرضیه 2: متغییر کوشش مورد انتظار سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد بهره گیری از ان تاثیر مثبتی دارد.

  فرضیه 3 : متغییر تاثیرات اجتماعی سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد بهره گیری از ان تاثیر مثبتی دارد.

  فرضیه اصلی 4 : متغییر تسهیل شرایط سیستم بانکداری اینترنتی بر بهره گیری از ان تاثیر مثبتی دارد.

  فرضیه 5: متغییر اعتماد به سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد بهره گیری از ان تاثیر مثبتی دارد.

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  فرضیه 6 : متغییر قصد بهره گیری از سیستم بانکداری اینترنتی بر  بهره گیری از سیستم تاثیر مثبتی دارد.

  • روش پژوهش از نظر شیوه انجام پژوهش

  این پژوهش از نوع پیمایشی می­باشد. روش پژوهش در این پژوهش ترکیبی از روش کمی می باشد. در مرحله­ی نخست برای شناسایی عوامل محیطی موثر بر رفتار شرکتها در حوزه­ی بانکی و تعیین ویژگی­ها و دسته­بندی آنها مطالعه­ای توصیفی[1] انجام شده  سپس با تکمیل مطالعات کتابخانه­ای پرسشنامه تدوین گردیده می باشد و در مرحله­ی پیش مطالعه توسط مطلعین کلیدی مورد ارزیابی قرار گرفته و پس از تایید توسط جامعه­ی آماری تکمیل شده می باشد.  نوع پژوهش از نظر افق زمانی مطالعه­ای مقطعی می باشد و موسسات حقوقی به عنوان واحد تحلیل در نظر گرفته شده­اند.

  • متغییر های پژوهش و تعریف عملیاتی متغییرهای مستقل یا وابسته

  با در نظر داشتن مدل مفهومی پژوهش، تعریف متغییرها ارائه می گردد:

  عملکرد مورد انتظار به عنوان درجه­ای که فرد اعتقاد دارد بهره­گیری از سیستم می­تواند به تحقق اهداف در عملکرد شغلی­اش کمک کند؛  تعریف می گردد.

  کوشش مورد انتظار: درجه­ای از سهولت مرتبط با بهره­گیری از سیستم می باشد.

  تأثیرات اجتماعی: درجه­ای از درک فردی می باشد که اعتقاد دارد اشخاصی که مهم میداند عقیده دارند او بایستی از سیستم جدید بهره گیری کند.(Ajzen, 2002)

  تسهیل شرایط: درجه­ای که فرد اعتقاد دارد زیر ساخت­های فنی و سازمانی برای طرفداری از بهره­گیری از سیستم هست. سازه های تشکیل دهنده­ی این متغییر پدیده­هایی که در جهت رفع معضلات سیستمی می پردازد متمرکز شده می باشد.(Goodhue DL, Thompson RL, 1995)

  اعتماد[2]:روان شناسان اعتماد را پدیده ای فردی می دانند .جامعه شناسان ساختار اجتماعی می دانند.(McKnight D, Choudhury V, Kamcmar C, 2002). در منابع روانشناسی اعتماد به عنوان درک درمورد ی علایق دیگران و خواسته ی مرتبط با آنها به گونه که برای افراد قابل درک باشد تعریف شده می باشد.(Rousseau D, Sitkin S, Burt R, Camerer C , 1998, ص. 394)

  قصد رفتاری [3] : بیانگر شدت نیت یا اراده ی فردی برای انجام رفتار هدف (در این پژوهش بهره­گیری از خدمات جدید بانکی می باشد )می باشد. (Morris,M.G.,& Dillon,A., 1997, p. 61) ارتباط قصد رفتاری با رفتار نشان می دهد، افراد تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آنها را دارند بنابرین رفتار همیشه بعد از قصد رفتاری و متصل به آن می باشد (Conner,M.,&Armitage,C.J. , 1998, p. 1431)

  [1]Descriptive Study

  [2]Trust

  [3]intention to use

  برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید