1. بین مدیریت مشارکتی و اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با در نظر داشتن رهبری خدمتگزار ارتباط معناداری هست.
  2. بین سطح مشارکت انفرادی و اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با در نظر داشتن رهبری خدمتگزار ارتباط معناداری هست.
  3. شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  4. بین سطح مشارکت اجتماعی واعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با در نظر داشتن رهبری خدمتگزار ارتباط معناداری هست.
  5. بین سطح مشارکت اقتصادی/استراتژیک و اعتماد در ادارات امور مالیاتی استان گیلان با در نظر داشتن رهبری خدمتگزار ارتباط معناداری هست..

 

1ـ8  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش

1ـ8ـ1متغیر وابسته

اعتماد

اعتماد، به اندازه آسیب­پذیری تمایلات و اشتیاق یک طرف تعامل به اقدامات طرف مقابل بدون در نظرگرفتن توانایی کنترل و نظارتی که فرد بر طرف مقابل دارد، گفته می­گردد.

برای سنجش اعتماد از طیف لیکرت و ابزار پرسشنامه یو و کاناواتاناچایی(2002) بهره گیری شده می باشد و سوالات 29 تا 40 پرسشنامه مربوط به متغییر اعتماد می باشد.

 

1ـ8ـ2متغیر مستقل

مدیریت مشارکتی

مدیریت مشارکتی یعنی مشارکت کارکنان در فرایند تصمیم گیری ، دعوت از همه افراد به تفکر راهبردی و قبول مسئولیت فردی در قبال کیفیت کار و تولید ، حکایت و پاداش دادن به رفتار کارکنان که ارباب رجوع را راضی و عملکرد سازمان را بهبود می بخشد.(فیضی و همکاران،1389، 107)

شامل سه بعد مشارکت در زمینه اجتماعی و مشارکت انفرادی و مشارکت اقتصادی استراتژیک  میباشد.

1ـ8ـ2ـ1 مشارکت در زمینه اجتماعی :

مقصود ار مشارکت اجتماعی ، نوع توجه افراد در خصوص اندازه مشارکت در تقسیم کار میان کارکنان ، مشارکت فعالانه در برنامه ریزی فعالیت های کاری و یافتن راهکارهای مؤثر درمشکلات کاری مرتبط میباشد.( شادمان،1387، 6 )این متغییر با طیف لیکرت و ابزار پرسشنامه اندازه گیری خواهد گردید.

1ـ8ـ2ـ2مشارکت انفرادی

نوع توجه افراد در خصوص اندازه مشارکت آن ها در حل و فصل اختلافات کاری ، جابه جایی و ارتقاء از واحد کاری به واحد دیگر و یا پست های بالاتر می باشد..( شادمان،1387، 7 )این متغییر با طیف لیکرت و ابزار پرسشنامه اندازه گیری خواهد گردید.

1ـ8ـ2ـ2مشارکت اقتصادی ـ استراتژیک

توجه افراد در خصوص اندازه مشارکت آن ها در فعالیت هایی می باشد که جنبه اقتصادی /استراتژیک دارد که در اینجا فعالیت های مانند نفوذ در خریداری ، تجهیزات مورد نیاز ، فرایند های سازمانی  مجدد،شرکت وتنظیم برنامه برنامه های آموزشی ، انتخاب مدیر واحد ، تدوین خط مشی های کاری تخصیص بودجه و طرح ها و برنامه های اینده سازمان مورد نظر می باشد..( شادمان،1387،7)این متغییر با طیف لیکرت و ابزار پرسشنامه اندازه گیری خواهد گردید.

 

1ـ9  قلمرو پژوهش

قلمرو موضوعی: ارتباط بین مدیریت مشارکتی و اعتماد با در نظر داشتن رهبری خدمتگزار از موضوعاتی می باشد که در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت رفتار سازمانی علم مدیریت قرار دارد.

قلمرو زمانی: پژوهش حاضر در محدوده زمانی شهریور ماه سال 1392 لغایت بهمن ماه 1392 صورت می‌گیرد.

قلمرو مکانی: محدوده مکانی این پژوهش در ادارات امور مالیاتی استان گیلان می باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید