برای فرایند اعتماد سه مرحله اظهار شده می باشد:

  • اعتماد به عنوان یک عقیده
  • اعتماد به عنوان یک تصمیم
  • اعتماد به عنوان یک اقدام

مرحله اول:

اولین مرحله از اعتماد مجموعه ای از عقاید و باور های ذهنی و یکپارچه درمورد شریک دیگر می باشد به طوری که فرد می تواند تصور کند که اقدام شریک او نتایج مثبتی برای او به دنبال خواهد داشت

مرحله دوم:تصمیم به اعتماد کردن به دیگری می باشد . این مرحله ای می باشد که باور به قابلیت اعتماد دیگری به خوبی عیان می گردد. در شرایطی واقعی اعتماد دو انتظار هست یکی انتظار وجود رفتار قابل اعتماد و دیگری تمایل به اقدام کردن بر مبنای آن

مرحله سوم :

در این مرحله نیز اعتماد به عنوان یک اقدام بروز می کند یعنی فرد قصد انجام اعمالی می کند که بر اساس اعتماد شکل گرفته می باشد.(خنیفر و مقیمی، 1388،6)

شکل (2-1) چارچوب یکپارچه ای برای فرایند اعتماد درون سازمان نشان می دهد:

پیش زمینه اعتماد کننده نسبت به اعتماد

 

خصیصه ها و انگیزه ها و تواناییها و رفتار های اعتماد کننده

 

کیفیت و ماهیت روابط بین فردد معتمد و کسی که به او اعتماد می کند

 

محدودیت های موقعیتی ، سازمانی/نهادی

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

ملاحظات مربوط به هر ناحیه

 

ستاده
پردازش
وارده

 

 

 

 

                                                                  

 

قصد انجام اعمالی که بر اساس اعتماد شکل می گیرند :

رفتارهای معطوف به خطر و توجه های داوطلبانه و فراتر از تأثیر

اعتماد به عنوان یک تصمیم :

تمایل به در منعرض خطر قرار دادن خود

اعتماد به عنوان یک باور:

داشتن انتظارات مثبت و مطمئن

نتایج حاصل از این ارتباط چه خواهد بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (2-1) فرایند اعتماد(حنیفرو مقیمی ،1388،7)

 

2ـ1ـ3پویایی ایجاد اعتماد

 

تعریف متنوع در این باب نشان می دهد که اعتماد پدیده ای پویاست که کنش متقابل و عامل های مختلفی می باشد که می توانند در ساخت طرحی از اعتماد موثر باشند.

زمانی که افراد در مورد یکدیگر چیزهایی می آموزند، سطح اعتماد تغییر می کند که بدین معنی می باشد که اعتماد بایستی به عنوان یک پدیده پویا دیده گردد نه یک پدیده ایستا، و تکامل آن مبتنی بر ادراکات در مورد ویژگی های شخصی اعتماد شونده می باشد. اعتماد یک مفهوم چند بعدی می باشد که در برگیرنده اعتماد بین شخصی، اعتماد دوگانه،اعتماد سازمانی، اعتماد سیاسی، اعتماد اجتماعی (عمومی)  اعتماد در محل کار. اگر کارکنان به مدیران اعتماد داشته باشند، این اعتقاد در آنها شکل می گیرد که سازمان کار درست را برای کارکنان انجام خواهد داد. در آن صورت، کارکنان احساس یگانگی، عضویت و شناسایی با سازمان خواهند داشت. در ضمن اگر در سازمان اعتماد وجود داشته باشد، کارمند احساس می کند که شغل او برای موفقیت سازمان حیاتی می باشد. به علاوه کارکنان اضطراب کمتری می توان  داشته و اثر مثبت بیشتری بر سازمان خواهند داشت.ایجاد محیطی که دارای اعتماد سازمانی می باشد تاثیر مثبت زیادی برای سازمان ها دارد . برعکس ، هزینه های بی اعتمادی به علت عدم تمایل کارکنان به همکاری و مشارکت ، خطر پذیری به خاطر رفتار های نا مناسب ، کیفیت پایین کار و نیاز به کنترل می تواند سنگین باشد. (نادی و قهرمانی،1390،2)

اعتماد معمولاً به صورت یک متغییر ایستا مورد مطالعه قرار گرفته شده می باشد و این زمانی رخ می دهد که از روش های تحقیقی تجربی یا روش های تحقیقی میل بخشی به گونه وسیعی بهره گیری می گردد . بعضی به اعتماد به عنوان یک پدیده حساس و زورگویانه نگاه می کنند که به آسانی نابود می گردد و بعضی بر این باورند که اعتماد در طول زمان شکل می گیرد و بعضی دیگر استدلال می کنند که ممکن می باشد اعتماد خیلی سریع شکل بگیرد. این استدلال نشان می دهد که اعتماد بایستی به عنوان یک ساختار پویا مطالعه و نظاره گردد به علاوه نظریه اعتماد طول زمان بهبود می یابد.

آسانترین نمونه اعتماد سازی از طریق تعامل مستمر با افرادی می باشد که در مدتی طولانی با آنها تعامل وجود داشته می باشد. این اعتماد را اعتماد تجربی[1] یا اعتماد مبتنی بر مبنای تجربه طولانی می نامند. البته نکته ای که بایستی به آن توجه داشت ، این می باشد که اعتماد سازی فعالیتی زمانبر می باشد، اما از بین بردن جبران ناپذیر اعتماد در لحظه ای اتفاق می افتد.

رفتار سازمانی اخیراً اعتماد را به عنوان یک موضوع اصلی مورد مطالعه قرار داده می باشد . اگر چه اعتماد سازی در سازمانهای سنتی مهم می باشد ، اما در سازمانهای امروزی با ماهیت مجازی و الکترونیک به لحاظ گسترش ابعاد ناملموس آن از اهمیت بیشتر برخوردار می باشد. زمانی که قوانین ، سیاستها و هنجارها و اعمال سنتی بی ثبات یا نامشخص هستند، افراد به روابط شخصی به مقصود راهنمایی متوسل می شوند و کیفیت این روابط اکثراً توسط سطح اعتماد تعیین می گردد . اعتماد به عنوان دروازه ای برای کسب موفقیت و توسعه پایدار به شمار می رود.

اعتماد باعث تقسیم اطلاعات در سازمان و سهیم شدن همه افراد از اطلاعات سازمانی ، تعهد سازمانی ، تعهد به انجام تصمیم ، رفتار شهروندی سازمانی ، رضایت شغلی ، رضایت مدیریت ، مبادلات رهبر، عضو و در نظر داشتن ماندن در سازمان خواهد گردید. به گونه وسیعی تایید شده می باشد که اعتماد به عنوان یک عامل تسهیل کننده در تعاملات اقتصادی از طریق هموار کردن روابط بین عاملان اعتماد و کاهش هزینه های تعاملات که با کنترل در ارتباط هستند اقدام می کند.

به نظر کلمن در هر ارتباط مبتنی بر اعتماد دست کم دو جزء هست « اعتماد کننده و اعتماد شونده و فرض بر این می باشد که در منش هر دو جزء هدفمند بوده و به دنبال ارضای نیاز های خود هستند . طرف اعتمادکننده بایستی تصمیم بگیرد که با دیگری وارد معامله و کنش گردد یا نه(یعنی خطر را بپذیرد یا نه ) و طرف اعتماد شونده نیز بایستی بین حفظ اعتماد و یا شکستن آن ، انتخاب کند. بنا براین یک ارتباط مبتنی بر اعتماد یک اقدام دو جانبه می باشد و بر مبنای اصل به بیش از  اندازه رساندن فایده در شرایط مخاطره قرار دارد»

فوکایاما با نوعی رویکر اقتصادی به مسئله اعتماد می پردازد و مبنای نظری و کانون تمرکز او بر حفظ
« سرمایه اجتماعی به عنوان مجموعه معینی از هنجارها و ارزش ها و ارزش های غیر رسمی می باشد و اعضای گروهی که با یکدیگر همکاری و همیاری دارند ، در آن سهیم هستند.»

امیر کافی(1375) در پژوهش تحت عنـوان اعتماد و عوامـل مؤثر بر آن با روش پیمایش در سـه منطقه تهران ، با

وارد کردن متغییر هایی زیرا روابط اجتماعی ، سرمایه اجتماعی و امنیت و تعهد درونی ، مقبولیت اجتماعی و سنجیدن ابعاد اعتماد، نشان داده می باشد که اندازه اعتماد پاسخگویان درحد متوسط به بالا بوده می باشد و همچنین نشان داده شده می باشد اندازه اعتماد در بین مردان بیشتر اززنان بوده و سطح تحصیلات افراد با متغییر ارتباط معکوس داشته می باشد.

رایرز و همکاران(2001) در تحقیقی دیگر درمورد اعتماد  نشان دادند که بین متغییر های مطالعه شده با اعتماد ارتباط مستقیمی هست.

[1]Trust experimental

 

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دسته بندی : پایان نامه