«بنیامین گراهام»،که به پدر تجزیه و تحلیل اوراق بهادار معروف شده،و«دیوید داد»در سال1934 کتابی به نام تجزیه و تحلیل اوراق بهادار نوشتند که به عنوان پایه واساس تجزیه وتحلیل اساسی اوراق بهادار معرفی گردید.در این کتاب،قدرت درآمدی موسسات در آینده،مهم ترین عامل موثر در ارزش سهام مطرح گردید.(Graham,1934,140)

شرکت انجمن ملی سرمایه گذاران در دهه 1950،نرم افزار راهنمای انتخاب سهام را معرفی نمود.این شرکت پنج مرحله مهم را به خریداران سهام توصیه می کند،که شامل ارزیابی رشد تاریخی سود وفروش،تجزیه وتحلیل عملکرد مدیریت،تجزیه وتحلیل تاریخی سود وقیمت،پیش بینی ریسک وبازده،و تعیین بازده بالقوه سرمایه گذاری می باشد..( National Association of Investors Corporation,1999)

مطالعات تجربی درمورد رفتار سرمایه گذاران،از اوایل دهه 1970 شروع گردید.مطالعه«وارتون»،یکی از جامع ترین مطالعات رفتار سرمایه گذار،به این سوال می پردازد که چگونه متغیرهای جمعیت شناختی بر فرآیند انتخاب سرمایه گذاری و تشکیل پرتفولیو تاثیر می گذارد.«بلوم»و«فرند»مروری قابل توجه بر نتایج وکاربردهای این مطالعه داشته اند.«ریلی»و«چو»دریافتند که وقتی سن،ثروت،درآمد و آموزش افراد افزایش یابد،ریسک گریزی آنها هم افزایش می یابد.«لولن»،«لیز»و«اسکلاریام»در مطالعه خود ثابت کردند که سن،جنس،درآمد و آموزش بر اولویت های سرمایه گذار برای سود سرمایه ای،بازده سود سهام و بازده کلی تاثیر می گذارد.

«بنیامین گراهام»و«جیمز ریا»در سال 1974،رویکرد جدیدی در شناسایی سهام عادی ارزان به وجودآوردند.در این رویکرد،پنج سوال بازده وپنج سوال ریسک در نظر گرفته شدند.در نهایت،سهامی برای خرید پیشنهاد می گردید که پاسخ بله را در سوال 6و یکی از سوال های1 یا3یا 5 به دست آورده باشند.(Rea,1977,12)

موسسهValue Line،بزرگ ترین ومعروف ترین مشاور سرمایه گذاری،اطلاعات ارزشمندی درباره1700 شرکت سهامی ارایه می دهد.این موسسه،این تعداد سهام را با در نظر داشتن عملکرد مورد انتظار،برای 12 ماه بعد رتبه بندی می نماید و در پنج گروه مطرح می نماید؛به نحوی که در گروه1صد شرکت رتبه اول،در گروه 2سیصد شرکت بعدی،در گروه 3 نهصد شرکت میانی،در گروه 4 سیصد شرکت بعدی و در گروه 5 صد شرکت رده آخر قرار می گیرند.رتبه بندی این موسسه از سه بخش تشکیل می گردد که شامل:ارزش نسبی،عامل سود آوری و شاخص ارزش می باشد.(Valueline,2001,18)

«ویلیام اونیل»در سال 1991 حاصل سی وهشت سال تجربه و پژوهش خود را در کتابی به نام«چگونه در سهام عادی پولدار شویم؟»گرد آوری نمود که هفت معیار را به سهامداران توصیه می کند،که عبارتند از:درآمد سه ماهه جاری هر سهام،درآمد سالیانه هر سهام،مدیریت سیستم،عرضه و تقاضا،رهبران سهام،تعداد سهام تحت تملک نهادهای مالی و سرمایه گذاری و جهت کلی بازار.(Oneil,1991,7)

«وونگ»،«ونگ»،«جو»و«کوبک»در سال 1992،یک سیستم عصبی فازی برای انتخاب سهام معرفی کردند.در این سیستم عصبی،آغاز تخصیص دارایی،سپس انتخاب کشور و در مرحله آخر انتخاب سهام انجام می شود.برای هر یک از این سه تصمیم،قواعدی به سیستم عصبی داده می گردد که بایستی طبق آن تصمیم گیری کند.(Wong et al,1992,47-52)

«رابرت ناگی»و«رابرت لوینبرگر»در سال 1994عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران فردی را مطالعه کردند.محققان در این پژوهش،500 پرسشنامه برای سهامداران پست کردند که 137 مورد آنها تکمیل گردید.از سهامداران درمورد اهمیت34 متغیر سوال گردید که چقدر در تصمیمات سرمایه گذاری تاثیر گذار می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

متغیرهایی که بیشترین تاثیر را داشتند عبارت بودند از:درآمد مورد انتظار شرکت؛نیازهای تنوع،احساس درمورد محصولات یا خدمات شرکت،شرایط صورتهای مالی،شهرت و وجهه شرکت و عملکرد گذشته سهام.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید