متغیر اعتماد به برند با اندازه فروش بیمه عمر ارتباط معناداری دارند.

متغیر احساس به برند با اندازه فروش بیمه عمر ارتباط معناداری دارند.

فرضیاتی که در این پژوهش درصدد راستی‌آزمایی آن هستیم در مدل مفهومی ذیل نیز ارائه شده‌می باشد، این مدل به صورت کامل از یک مطالعه و پژوهش مشخص برگرفته نشده‌می باشد، اما بر اساس تحقیقات مختلفی که در قسمت مبانی نظری پژوهش و ادبیات پژوهش (فصل دوم پایان‌نامه) به صورت مفصل تبیین داده خواهد گردید، روابط بین تبلیغات و عملکرد شرکتهای تجاری، تولیدی و خدماتی تا حدود زیادی تایید شده‌می باشد(پترویچی[1] و مارینو[2] ، 2005 و تاکوچی[3] و نیشیو، 2000).

مطالعه یوو و همکاران[4] و السون[5] در خصوص تاثیر تبلیغات بر وفاداری، اعتماد و احساس و رضایتمندی بوده ‌می باشد و بر اساس نتایج این پژوهش تا حدود زیادی می‌توان ادعا نمود که بین تبلیغات شرکتهای بیمه و اعتماد و احساس و نیز فروش بیمه عمر ارتباط معناداری متصور بود. دومین مدل مطالعه شده، توسط یوو و همکاران اثر هزینه تبلیغات بر وفاداری مشتری به واسطه کیفیت ادراک شده ناشی از افزایش و کاهش در معرض پیام  قرار گرفتن را مورد مطالعه قرار داد(Hong-Youl Ha, Joby John, Swinder Janda, Siva Muthaly, (2011),).

در این پژوهش فرضیه اساسی این می باشد که بین اندازه تبلیغات و اعتماد و احساس برند با اندازه فروش ارتباط هست و این پژوهش درصدد شناسایی اندازه عملیاتی شدن این مدل مفهومی که ذیلاً ارائه شده‌می باشد، انجام می‌گیرد:

 

اندازه فروش بیمه عمر
تبلیغات شرکت

 

اعتماد به برند
احساس به برند

 

 

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار1-1: مدل مفهومی پژوهش

1-8-تعریف واژه‏ها و اصطلاحات پژوهش:

1-8-1- احساس نسبت به برند:

احساس نسبت به برند، به معنای ارزیابی کلی مطلوب یا نامطلوب از برند به وسیله مشتریان می باشد. احساس نسبت به برند به عنوان توانایی برند در دریافت پاسخ احساسی مثبت از متوسط مشتریان می باشد (Matzler ,2008) .

1-8-2-اعتماد به برند:

توافق در زمینه تعریف اعتماد به وسیله تعریفی از مورمان3 ودیگران ایجاد گردیده می باشد: این نویسندگان، اعتماد به برند را به عنوان خواسته متوسط مشتریان برای اعتماد بر توانایی برند درانجام عملکرد مربوط اظهار می کنند.

1-8-3-ﺗﺒﻠﯿﻐﺎت:

عبارت می باشد از ارائه یک کالا، پیام، ایده و یاخدمت به صورت غیر شخصی ، توسط یک رسانه مشخص( فرهنگی و محب علی، 1377). تبلیغات ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ، روﺷﻬﺎ، اﺑﺰار و فعالیت­هایی ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﺪن ﻣﺰاﯾﺎ، ﻣﻨﺎﻓﻊ، ﻣﻀﺮات و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎی اﺷﯿﺎ، ﮐﺎﻻﻫـﺎ، ﻣﺤـﺼﻮﻻت، ﺧـﺪﻣﺎت، ﺗﺠﺎرت، ﻃﺮﺣﻬﺎ، ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎ، اﻓﮑﺎر، ﻧﮕﺮﺷﻬﺎ و ﻋﻘﺎﯾﺪ، ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ، ﻧﻬﺎدﻫﺎی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ و ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺑﻪﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺒﻠﯿﻎ در ﻣﻔﻬﻮم ﮐﻠﯽ، رﺳﺎﻧﺪن ﭘﯿﺎم ﺑﻪ دﯾﮕﺮان از راه ﺑﺮﻗﺮاری ارﺗﺒـﺎط ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮ و دﮔﺮﮔﻮﻧﯽ در داﻧﺶ، ﻧﮕﺮش و رﻓﺘﺎر ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺳﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﭘﯿﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪه (ﻣﺨﺎﻃﺐ)، ﭘﯿﺎم دﻫﻨﺪه (رﺳﺎﻧﻪ) و ﻣﺤﺘﻮای ﭘﯿﺎم ﻣﺒﺘﻨﯽ اﺳﺖ.

4-8-1- بیمه:

بیمه عقدی می باشد که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارد بر او را جبران نموده و یا وجوه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار و وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می­پردازد حق بیمه و آن چیز که را که بیمه می گردد موضوع بیمه می نامند (دستباز، 1377).

1-8-5-فروش بیمه عمر:

در این پژوهش مقصود از فروش بیمه عمر، فروش انواع بیمه عمر توسط کسانی می باشد که بیمه عمر را به مشتریان عرضه نموده‌اند. به بیانی دیگر بایستی افرادی انتخاب شوند که بیمه عمر را فروخته اند و بعد با تکمیل پرسشنامه پژوهش مشخص گردد که اندازه اعتماد و احساس به برند این افراد در چه حد و میزانی می باشد، تبلیغات بیمه‌ای در فروش بیمه عمر این افراد تا چه اندازه تاثیر دارد.

 

 

 

  1. Dan Petrovici
  2. Marin Marinov
  3. Toshie Takeuchi
  4. Yoo, B., Donthu, N. and Lee
  5. Olsen, S.O

1 Moorma

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید