با در نظر داشتن مطالب مطرح شده مدل پژوهش در شکل(1-1) نشان داده شده می باشد.

 

هوش هیجانی
تعارض
خلاقیت

 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1-1: مدل نظری پژوهش (Suliman- Al sheikh,2007)

 

 

 

1-6) فرضیه­های پژوهش

فرضیه های این پژوهش بر اساس متغیرهای تعیین شده و روش پژوهش مورد بهره گیری به تبیین زیر هستند:

 

  • بین هوش هیجانی و خلاقیت کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان ارتباط معنادار و مثبتی هست.
  • بین هوش هیجانی و تعارض کارکنان در اداره کل آموزش و پرورش استان گیلان ارتباط معنادار و منفی هست.

 

1-7) تعریف نظری متغیرهای اصلی پژوهش

1-7-1)  هوش هیجانی

بیانگر نوعی از فرایند اطلاعات هیجانی که شامل ارزیابی مناسب احساسات خود و دیگران و اظهار و تطبیق مناسب احساسات می باشد(Hazrati et al,2013).

 

1-7-2) تعارض

تعارض به­عنوان یک فرم از ناهنجاری شدید درون فرد یا بین افراد و یا بین دو یا چند گروه که بر اساس اهداف، نیازها، خواسته­ها، تمایلات، ارزش­ها و باورهای ناسازگار به وجودآید تعریف می­گردد (Werner, 2013).

 

1-7-3) خلاقیت

خلاقیت ایجاد ترکیبی از راه­حلها توسط افراد یا گروه­ها در یک روش جدید تعریف می­گردد. در واقع خلاقیت  شیوه­هایی از تفکر می باشد که باعث تولید ایده­های جدید می­گردد (Oldham – Commings, 2011).

1-8) تعریف عملیاتی متغیرهای اصلی پژوهش

1-8-1) هوش هیجانی

پنج مولفه در نظر گرفته شده برای هوش هیجانی که با طیف پنج درجه­ای لیکرت در مقیاس فاصله­ای (از1= کاملاً مخالف تا 5= کاملاً موافق) و توسط پرسش­نامه ارزیابی شده می باشد عبارتند از:

  • خودآگاهی: آگاهی از عواطف و احساسات خود و توانایی تشخیص و مدیریت آنها (Delewiz- Higgs ,2011).
  • مدیریت بر عواطف: تعادل هیجانی را خودمدیریتی می­نامند. گاهی از خودمدیریتی به معنای کنترل احساسات، عواطف و تکانش­ها یاد می­کنند. خودمدیریتی یک قابلیت زیربنایی می باشد که در کنترل رفتارهای هیجانی تأثیر مهمی دارد (Jordan & Troth,2011)
  • همدردی: درک آن چیز که افراد احساس می کنند، توانایی در نظر گرفتن دیدگاه های دیگران و توسعه حسن تفاهم و متناسب با انسا نهای گوناگون به مقصود ارتقای کار گروهی (Marthin, 2012).
  • انگیزه: نیروی محرکه و سائق ضروری برای کسب موفقیت و نیل به اهداف و نیز روبرو شدن با چالش ها و ناکامی ها (Delewiz- Higgs,2011).
  • مهارت اجتماعی: در روابط با دیگران، به خوبی کنار آمدن با عواطف خود و دیگران، فهم دقیق جایگاه‎ها و شبک ههای اجتماعی، مهارت خوب گوش کردن و خوب ابراز وجود کردن، حل تضادها و تعارض ها و بهره گیری از این مهار تها برای متقاعدسازی رهبری و مدیریت(Marthin, 2012).

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید