چهارچوب نظری ، بنیانی می باشد که تمامی پژوهش بر آن استوار می گردد. این چهارچوب ، شبکه ای می باشد منطقی[1] ، توصیفی[2] و پرورده مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی زیرا مصاحبه ، نظاره و مطالعه پیشینه شناسایی شده اند. چهارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می کند.همانگونه که مطالعه پیشینه مبنای چهارچوب نظری را تشکیل می دهد، یک چهارچوب خوب نیز در جای خود مبنای منطقی لازم برای تدوین فرضیه های[3] آزمون پذیر را فراهم می آورد ( سکاران، 1385،ص94 ). براساس شواهد و یافته های حاصل از مطالعه ادبیات موضوعی ، این پژوهش براساس مدل های لی و هسیه [4]، باتانی و الزوابی[5] ، زرنلر و همکاران[6] ، میچالسکی و همکاران[7] طراحی شده می باشد.

 

قابلیت بازاریابی
کارآفرینی
قابلیت نوآوری
مزیت رقابتی پایدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل(1-1) مدل ارائه شده در پژوهش لی و هسیه

 

 

 

 

سرمایه فکری

سرمایه انسانی

سرمایه ساختاری

سرمایه مشتری

مزیت رقابتی پایدار

 

 

 

 

 

 

شکل (1-2) مدل ارائه شده در پژوهش باتانی و الزوابی

 

 

سرمایه فکری

 

سرمایه انسانی

سرمایه ساختاری

سرمایه مشتری

عملکرد نوآوری

 

 

 

 

 

 

شکل(1ـ3) مدل ارائه شده در پژوهش مامر زرنلر و همکاران

 

 

 

 

 

خود کارایی

تشخیص فرصت ها

پشتکار

سرمایه انسانی

مهارت ها

کارآفرینی
سرمایه فکری
سرمایه انسانی

سرمایه ساختاری

سرمایه مشتری

موفقیت شرکت کارآفرین
سود

رشد زیاد

تعداد کارکنان

بقای شرکت های جدید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل (1-4) مدل ارائه شده در پژوهش میچالسکی و همکاران

 

شکل  (1-5) مدل مفهومی پژوهش

 

 

بر اساس مدل مفهومی پژوهش، به اظهار فرضیه­های پژوهش می پردازیم:

 

1ـ 7) فرضیه های پژوهش

بر اساس مدل پژوهش ، فرضیه های این پژوهش عبارتند از :

1)بین سرمایه فکری و قابلیت های سازمان ارتباط مثبت هست.

2)بین کارآفرینی و قابلیت ها ارتباط مثبت هست.

3)بین سرمایه فکری و مزیت رقابتی ارتباط مثبت هست.

4)بین قابلیت ها و مزیت رقابتی ارتباط مثبت هست.

5)بین کارآفرینی و مزیت رقابتی ارتباط مثبت هست.

6)بین سرمایه فکری و کارآفرینی ارتباط مثبت هست.

[1] Logical

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[2] Descriptive

[3] Hypothesis

[4] Chia –jung hsieh &Jia –sheng lee

[5] Mohammad.T.Bataineh & Mohammad Alzoabi

[6] Muammer Zerenler & Selcuk Burak Hasiloglu & Mete Sezgin

[7] Markus Stefan michalski & Francisco Javier & Vazquez martinez

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید