چارچوب نظری این پژوهش بر اساس مدل مفهومی پژوهش سلیمانی(1390) بنیان نهاده شده می باشد که به مطالعه ارتباط رفتار اخلاقی بر مبنای اخلاق شخصی ، قانونی ، سودمندگرایی و اجتماعی با رفتار شهروندی سازمانی پرداخته می باشد . شکل (1-1) مدل تحلیلی پژوهش را نشان می دهد در این پژوهش برای مطالعه فلسفه اخلاقی کارکنان از دسته بندی اخلاق هس مر (1389) و برای مطالعه رفتار فرا تأثیر از مدل ارگان ( 1997 ) که تحت عنوان رفتار شهروندی سازمانی مفهوم سازی شده بهره گیری گردید و رفتار فرا تأثیر به عنوان متغیر وابسته معرفی شده می باشد . این رفتار ها بر اساس تحقیقات ارگان عبارتند از نوعدوستی [1] ، وجدان کاری یا وظیفه شناسی[2] ، جوانمردی و گذشت[3] ، ادب و تکریم [4]و آداب اجتماعی یا رفتار مدنی [5]. با در نظر داشتن اینکه عوامل مختلفی در بروز رفتار فرا تأثیر موثر می باشد ؛ در این پژوهش ، به تأثیر فلسفه اخلاقی اخلاقی کارکنان برای پیش بینی بروز رفتار فرا تأثیر پرداخته شده می باشد . فلسفه های اخلاقی از دیدگاه هس مر عبارتند از : قانون جاویدان[6] ، فرجام گرایی [7] ، وظیفه‌گرایی [8] ، عدالت توزیعی[9] ، آزادی فردی [10].

شکل (1-1) مدل تحلیلی پژوهش

1– 5 ) فرضیه های پژوهش

فرضیه های این پژوهش به تبیین ذیل می باشد :

1 5 1 )فرضیه اصلی

بین فلسفه اخلاقی و رفتار فرا تأثیر کارکنان شرکت گاز استان گیلان ارتباط معنی داری هست .

 

1 – 5 – 2 ) فرضیه فرعی

1 – بین فلسفه نتیجه گرایی و رفتار فرا تأثیر کارکنان شرکت گاز استان گیلان ارتباط معنی داری هست

2 – بین فلسفه وظیفه گرایی و رفتار فرا تأثیر کارکنان شرکت گاز استان گیلان ارتباط معنی داری هست .

3 – بین فلسفه قانون طلایی و رفتار فرا تأثیر کارکنان شرکت گاز استان گیلان ارتباط معنی داری هست .

4 – بین فلسفه عدالت گرایی و رفتار فرا تأثیر کارکنان شرکت گاز استان گیلان ارتباط معنی داری هست.

5 – بین فلسفه آزادی فردی و رفتار فرا تأثیر کارکنان شرکت گاز استان گیلان ارتباط معنی داری هست .

 

1 – 6 ) اهداف پژوهش

  • تعیین فلسفه اخلاقی کارکنان شرکت گاز استان گیلان .
  • تعیین سطح رفتار فرا نقشی سازمانی جامعه این پژوهش .
  • تعیین ارتباط بین فلسفه اخلاقی مدیران و رفتار فرا نقشی سازمانی جامعه این پژوهش .
  • تعیین ابعاد فلسفه اخلاقی که می تواند رفتار فرا نقشی جامعه این پژوهش را پیش بینی نماید .
  • تعیین ابعادی از فلسفه های اخلاقی که به گونه معنی دارتری رفتارهای فرا تأثیر در کارکنان را پیش بینی می نماید .

 

1– 7 ) تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای پژوهش

تعریف نظری و عملیاتی از متغیرهای پژوهش ذیلا ارائه شده می باشد:

1-7-1 ) تعریف فلسفه اخلاقی : اخلاق یعنی رعایت اصول معنوی و ارزشهایی که بر رفتار شخص یا گروه حاکم می باشد ، یعنی درست چیست و نادرست کدام می باشد (دفت ،1374) .

1-6-1-1) قانون جاویدان : این دیدگاه که به قانون طلایی نیز معروف می باشد ، بدین گونه اختصار می گردد که «با دیگران آن گونه رفتار کن که دوست داری دیگران با تو رفتار کنند» . و با معیار هایی نظیر اینکه به گونه کلی قابل قبول باشد ، برای خود فرد و افراد نزدیک به وی و همه افراد پذیرفتنی باشد تعریف می گردد و می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد .

[1] Altruism

[2] Conscientiousness

[3] Sportsmanship

[4] Courtecy

[5] Civic Virtue

[6] Eternal Law

[7] Utilitarianism

[8] Deontological

[9] Justice

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[10] Egoism

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید