شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-7-1-3)وظیفهگرایی یا آغازگرایی : بر اساس این دیدگاه هر اقدام به نیت شخص تصمیم گیرنده بستگی دارد . با معیار هایی زیرا عرفی بودن ، منصفانه بودن ، انجام وظایف و پایبندی به قوانین اخلاقی تعریف می گردد که می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد.

1-7-1-4)عدالت توزیعی: در این تئوری یک اقدام را در صورتی که منجر بـه افزایش همکاری بین اعضای جامعه گردد، می‌توان درست و عادلانه و مناسب (و بنابر‌این اخلاقی) نامید . و بر اساس معیار هایی آن رفتار عادلانه و رفتار درست سنجیده می گردد که می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد .

1-7-1-5) آزادی فردی : بر اساس این دیدگاه هر عملی که آزادی فردی را نقض کند، غیراخلاقی می باشد؛ حتی اگر منافع و رفاه بیشتری برای دیگران ایجاد کند . معیارهای آن عبارتند تامین منافع سازمان ، تامین منافع شخصی و تامین منابع مدیران سازمان که می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد .

1-7-2 ) تعریف رفتار فرا تأثیر : رفتار فرا تأثیر که با عنوان رفتار شهروندی سازمانی  مفهوم سازی شده می باشد یعنی رفتارهایی سودمند که در تبیین شغل قید نشده می باشد ، اما کارکنان برای کمک به دیگران در انجام وظایفشان به نحوی مشهود از خود بروز می دهند و شامل ابعاد زیر می باشد :

1-7-2-1)نوعدوستی: رفتاری داوطلبانه می باشد که هدف اصلی آن کمک به افراد دیگر سازمان با در نظر گرفتن وظایف یا روابط سازمانی می باشد . و با معیارهایی زیرا انجام وظایف کارکنان غایب ، کمک به کارکنان جدید و کمک به حل مشکل کارکنان سنجیده می گردد که می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد .

1-7-2-2) وجدان کاری یا وظیفه شناسی: رفتاری داوطلبانه در جهت کمک به سازمان می باشد که در آن ، کارکنان از حداقل الزامات مورد نیاز وظایفشان ، فراتر می طریقه . و با معیار هایی زیرا انجام وظایف در شرایط نامساعد ، زودتر از موعد مقرر ، طبق قوانین و به موقع سنجیده می گردد که می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد .

1-7-2-3)  جوانمردی و گذشت: تمایل کارکنان به تحمل شرایطی می باشد که دارای کمترین شرایط ایده آل مورد نظر آنها را دارد ؛ بدون آنکه شکایتی انجام دهند و با معیارهایی زیرا صبر در جایگاه های نامطلوب ، شاکی نبودن در مسائل جزیی ، در نظر داشتن جنبه هاب مثبت جایگاه ها سنجیده می گردد که می توان آنرا با مقیاس فاصله ای و طیف پنج نقطه ای لیکرت مورد سنجش قرار داد .

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید