2قانون تقسیم بندی : از دهه 1970 میلادی تا کنون دنیا به اقتصاد، تجارت، تولید، بازاریابی و تبلیغات تفکیکی و ویژه گرایش یافته می باشد. این پدیده باعث شده تا کارگزاران تبلیغات، بیش از گذشته، به شناخت مشتریان و رفتار و معیارهای خرید آنان توجه کنند.

3 – صنعت انتخاب : انفجار انتخاب و قانون تقسیم بندی، باعث بروز مسایل و مشکلاتی تازه در تبلیغات بازرگانی شده­اند. در نتیجه برای حل مشکل انتخاب، صنایع و کسب و کارهای جدیدی مطرح شده  که به تصمیم­گیری و راهنمایی خریداران و تسهیل و تسریع انتخاب کمک می کنند. یکی از آن ها، «دات کام» در اینترنت و تبلیغات اینترنتی می باشد که کمک می کند تا مردم هر چه را که
می خواهند، بتوانند از میان انواع منابع بیابند.

4جهانی شدن بازارها و اقتصاد بدون مرز: برای اقتصاد و تجارت بدون مرز لازم می باشد تا بازار جهانی و ابزارهای آن و مانند تبلیغات بازرگانی را برای انواع خریداران در نقاط مختلف دنیا مورد مطالعه قرار داد. دنیای امروز شاهد تبلیغات جهانی و جهانی شدن تبلیغات می باشد. لازمه این گونه تبلیغات، آشنایی با کشورها و ملل مختلف، فرهنگها، ساختارها، قوانین و کدهای اخلاقی و رفتاری می باشد. آماده شدن برای تبلیغات فراملی و خرید و فروش خدمات تبلیغاتی در نقاط مختلف دنیا، می طلبد که تبلیغات بازرگانی کشورها از شکل تبلیغات سنتی و تجربی به سوی تبلیغات علمی و حرفه ای جهت گیری گردد.

5تحولات فن آورانه : تحول در سیستم های ارتباطات و اطلاعات، فرصت ها و تهدیدهای تازه­ای را برای سازمان های تبلیغاتی و اقتصادی کشورها فراهم کرده می باشد. یکی از این تهدیدها، کوتاه شدن چرخه عمر انواع کالاها و خدمات می باشد. تبلیغات بازرگانی در شرایطی که مراحل گوناگون چرخه عمر کالا به سرعت طی می گردد، نیاز به خلاقیت و نوآوری دارد تا بتواند سریع­تر و مؤثرتر به اهداف خود دست یابد. تحولات ساختاری، ابزاری و رفتاری در تبلیغات بازرگانی کشورها و واکنش سریع به پدیده ها، مانند مواردی هستند که مورد توجه جدی کلیه گروه های ذینفع در تبلیغات آینده قرار گرفته می باشد) روستا،1382: 22 – 28).

2-3-6- ﺩﻭﺭﻩ ﭼﻬﺎﺭﻡ: ﺩﻭﺭﻩ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺩﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ

ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ اﻧﺘﻘﺎل از ﺟﺎﻣﻌﻪای واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﮐﺸﺎورزی و ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪای ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻗـﻮل ﺑﻞ[1] “ﺟﺎﻣﻌﮥ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ” ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ، رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ. اﺧﺘﺮاع راﯾﺎﻧﻪﻫﺎی ﮐﻮﭼـﮏ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ در دﻫﮥ 1980 م. و راه­اﻧﺪازی ﺷﺒﮑﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻨﺘﺮﻧـﺖ ﮐـﻪ در دﻫـﮥ ﭘﺎﯾـﺎﻧﯽ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺘﻢ ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﻧﺴﺒﯽ ﯾﺎﻓﺖ، ﮐﻠﯿﺪﻫﺎی اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻮل رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻪﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ. اﯾﻦ ﺗﺤﻮل را در اﺻﻄﻼح، ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻤﮥ اﺑﺰار ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﺸﺮ در اﺷـﮑﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ آن در ﯾﮏ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﺑﺮی راﯾﺎﻧﻪ ﻫـﺪاﯾﺖ ﻣـﯽﺷـﻮد، ﺧﻼﺻـﻪ ﻣﯽﮔﺮدد. اﯾﻦ ﭘﺪﯾﺪهای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ آن را »دﯾﺠﯿﺘﺎل ﮐﺮدن« ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺎﻣﯿﺪه­اﻧﺪ.

وﯾﮋﮔﯽ ﻣﻤﺘﺎز اﯾﻦ ﻧﻮع از ارﺗﺒﺎﻃﺎت، دو ﺳﻮﯾﻪ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﺳﻮﯾﻪ ﺑﻮدن ارﺗﺒﺎط ﺑﻪ ﺻـﻮرت زﻧـﺪه و در ﺳﻄﺤﯽ ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﮐﻨﻨﺪﮔﺎن اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫـﺪ اﻃﻼﻋـﺎت را ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﺳـﻠﯿﻘﻪ ﺧﻮد ﺷﮑﻞ دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﻧﻮﯾﻦ از ﻫﻤﮕﺮاﯾﯽ و ﻫﻤﮑﺎری وﺳﺎﯾﻞ ارﺗﺒﺎﻃﯽای ﻣﯿﺴﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ. ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاریﻫﺎی ﻣـﺸﺘﺮک ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی رادﯾﻮ و ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ، ﺗﻠﻔﻦ، ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن ﮐﺎﺑﻠﯽ و ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی ﻧـﺮم اﻓـﺰار راﯾﺎﻧـﻪای اﻣﮑـﺎن ﺗﺤﻘﻖ اﯾﻦ رﺳﺎﻧﻪ ﺟﺪﯾﺪ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﺎ را رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﻣﺘﻌﺎﻣﻞ[2] و ﭼﻨﺪرﺳﺎﻧﻪایﻫﺎ[3]ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ.

ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب، ﯾﮑﯽ از ﻧﻮآوریﻫﺎی اﯾﻦ رﺳﺎﻧﮥ ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ.»ﺗﺎﺑﻠﻮﻫﺎی اﻧﺘﺨﺎب ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺳﯿﺴﺘﻤﻬﺎی ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ و آنلاین ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﻃﺮاﺣـﯽ ﻣﺤـﺼﻮﻻت ﻣـﻮرد ﻧﯿـﺎز ﺗـﮏﺗـﮏ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ. اﻧﺘﺨﺎب آزاد ﻣﺤﺼﻮﻻت از ﻣﻨﻮﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﻣﯽﮔﯿﺮد ﮐﻪ وﯾﮋﮔﯽ، اﺟﺰای ﻗﯿﻤﺘﻬﺎ و ﺷﯿﻮهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﻮﯾﻞ در آن وﺟﻮد دارد. ﺗﺮﮐﯿﺐ اﯾـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ، ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ اﯾﺠـﺎد ﺗﻨﻮع ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد در اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺸﺘﺮی و ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی ﻣﺸﺘﺮی ﺳﺎﻻری در رواﺑﻂ ﺗﺠﺎری ﻣﯽﺷﻮد. ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺘﺮی در اﯾﻦ ﻧﻮع ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺧﺮﯾﺪ از ﻧﻘﺶ درﯾﺎﻓﺖﮐﻨﻨﺪه ﻣﻨﻔﻌﻞ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣـﯽﮐﻨﻨـﺪه ﻓﻌـﺎل ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ« (ﻧﻘﯿﺐاﻟﺴﺎدات،1381: 61)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]Daniel Bell

[2]Interactive Media

[3]Multi Media

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

دسته بندی : پایان نامه