مدل مفهومی پژوهش، برگرفته از مدل ام سی ویلیامز می باشد که تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت را بر ارزش ویژه برند و شهرت شرکت، یک بار به گونه مستقیم و یک بار از طریق متغیر میانجی رضایت مشتری مطالعه می ‌کند.

 

 

 

مدل Mc Williams(2006)

 

 

۶-١ پرسش اصلی پژوهش (مسأله پژوهش)

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

آیا مسئولیت اجتماعی شرکت بر روی شهرت شرکت و ارزش ویژه برند تاثیر دارد؟

 

٧-١ فرضیه های پژوهش

١. مسئولیت اجتماعی شرکت، بر شهرت شرکت تاثیر مثبت دارد.

٢. مسئولیت اجتماعی شرکت، بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت دارد.

٣. رضایت مشتری بر شهرت شرکت تاثیر مثبت دارد.

۴. رضایت مشتری بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت دارد.

۵. مسئولیت اجتماعی شرکت، از طریق رضایت مشتری، بر شهرت شرکت تاثیر مثبت دارد.

۶. مسئولیت اجتماعی شرکت، از طریق رضایت مشتری، بر ارزش ویژه برند تاثیر مثبت دارد.

 

٨-١ متغیرهای پژوهش

مساله شامل دو متغیر وابسته به نام “ارزش ویژه برند” و “شهرت (اعتبار) شرکت” و یک متغیر میانجی به نام “رضایت مشتری” و یک متغیر مستقل به نام “مسئولیت اجتماعی شرکت” می باشد.

تعریف مفهومی متغیرها:

ارزش ویژه برند: ارزش ویژه برند، عبارت می باشد از مجموعه ای از ویژگیها و اعتبارات مرتبط شده به برند که سبب افزایش و یا کاهش ارزش ایجاد شده توسط محصول برای مشتریان و سازمان می گردد.(Attilan,2005)

شهرت شرکت: شهرت و اعتبار شرکت، نماینده عملیات گذشته و اهداف آتی ان می باشد که تبیین می دهد چگونه تامین کنندگان منابع، ابتکارات شرکت را تفسیر می کنند و توانایی آن را برای ارائه نتایج با ارزش ارزیابی می کنند.(Fombrun,2001,p 293)

رضایت مشتری:رضایت مشتری راه حل مناسبی می باشد برای پاسخ به نتایج رفتاری مانند، وفاداری مشتری و تعهد مشتری و قصد خرید مجدد.(Donio et al,2006) رضایت مشتری به عنوان یک ارزیابی از احساسات تعریف می گردد.(Hunt,1977)

رضایت مشتری اندازه مطلوبیتی می باشد که مشتری به خاطر ویژگیهای مختلف کالا کسب می کند و منبع سودآوری و دلیلی برای ادامه فعالیت سازمان می باشد. (هرنون و همکاران،١٩٩٩،١١)

مسئولیت اجتماعی شرکت(Csr): مسئولیت اجتماعی شرکت، رعایت کلیه اصول اخلاقی، ارزشهای اجتماعی و فردی و زیست محیطی و منافع گروههای ذینفع شرکتها در عین موفقیت تجاری می باشد.(صالحی امیری،١٣٧٨،١٧۵)

گریفن و بارنی مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می کنند؛ «مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی می باشد که سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت می کند، انجام دهد». (صالحی امیری،١٣٧٨،١٧۵)

 

تعریف عملیاتی متغیرها:

ارزش ویژه برند: ارزش ویژه برند بر اساس یک ساختار عملیاتی متشکل از آگاهی برند و تداعی برند می باشد.در این مطالعه با پرسشنامه و طیف لیکرت سنجیده می گردد.

شهرت شرکت: شهرت به عنوان ادراک ذی نفعان و درک مصرف کننده براساس تصویری از شرکت از وضعیت محصول یا خدمت شرکت تعریف شده می باشد.(Lai et al,2010,p 458) و با پرسشنامه و طیف لیکرت سنجیده می گردد.

رضایت مشتری: رضایت مشتری را می توان ازطریق اندازه گیری اینکه تا چه حد، مشتری معتقد می باشد که با مصرف محصول یا خدمت، احساسات مثبتش برانگیخته شده می باشد، محاسبه می گردد.(Rust and oliver,1994) و با پرسشنامه و طیف لیکرت سنجیده می گردد.

مسئولیت اجتماعی شرکت ها: مسئولیت اجتماعی شرکت ها ، شامل پاسخگویی مدیریت شرکتها به انتظارات حقوقی، اخلاقی، اجتماعی و زیست محیطی گروههای ذینفع می باشد.(صالحی امیری،١٣٧٨،١٧۵) و پرسشنامه و طیف لیکرت سنجیده می گردد.

 

٩-١ قلمرو پژوهش

٩-١-١ قلمرو موضوعی پژوهش: موضوع پژوهش در حالت کلی در حوزه مدیریت بازرگانی – بازاریابی قرار دارد. در این پژوهش به دنبال مطالعه تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بیمه عمر بر ارزش ویژه برند و اعتبار شرکت به گونه مستقیم و از طریق متغیر میانجی رضایت مشتری هستیم.

٩-١-٢ قلمرو زمانی: قلمرو زمانی پژوهش، اسفند ١٣٩١ و بهار و تابستان ١٣٩٢ می باشد.

٩-١-٣ قلمرو مکانی: قلمرو مکانی پژوهش، شامل مشتریان بیمه عمر در استان گیلان می باشد.

 

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید