مطالعه اثر گذاری معیارها بر یکدیگر در این پژوهش بر دو مبنا استوار می باشد.اول آن دسته از معیارهایی که بر اساس تحقیقات پیشین اثر گذاری آنها بر یکدیگر مطالعه شده می باشد و دوم آن دسته از معیارهایی که بر اساس تجزیه و تحلیل نسبت های مالی بر یکدیگر موثرند.در اینجا به مطالعه اثر گذاری معیارهایی پرداخته می گردد که کمتر ملموس می باشند.

برای تعیین روابط آنها از بعضی مطالعات صورت گرفته مانند مطالعات ریلی و همکاران(Reilly,et al.,2003)، لی و همکارانش (Lee, et al., 2008)، ادیریسینگ و همکاران (Edirisinghe, et al., 2008) و تهرانی(1385) بهره گیری شده می باشد.

با مطالعه اجزای سیستم دوپانت میتوان نشان داد که شرکت میتواند گردش حقوق صاحبان سهام را با افزایش گردش کل داراییها)افزایش کارآیی(و افزایش نسبت اهرمی )افزایش بهره گیری از بدهی(افزایش دهد. همچنین ریسک مالی یک شرکت بستگی به ریسک تجاری آن دارد. اگر ریسک تجاری موسسه پایین باشد، سرمایهگذاران ریسک مالی بالاتر را میپذیرند. براساس مدل گوردون، نسبت سود تقسیمی بر نسبت قیمت به درآمد موثر می باشد. با در نظر داشتن روابط مدل CAPM، نرخ تنزیل که یکی از سه جزء اصلی مدل گوردون میباشد تحت تاثیر بتای بازار و نرخ بهره بدون ریسک

میباشد. همچنین نرخ رشد که تابعی از نسبت سود تقسیمی می باشد، بر نسبت قیمت به درآمد موثر واقع میشود. یقیناً ریسکهای مختلف بر نسبتهای بازار موثرند. لی و همکاران (Lee, et al., 2008) اظهار می کنند، هنگامی که شرکت جریان نقدی ثابت و بیشتری برای آینده پیشبینی می ‌کند اقدام به پرداخت سود نقدی بیشتری مینماید، لذا یکی از پارامترهای اثرگذار بر نسبت فوق، رشد درآمدهای شرکت میباشد. از دیگر پارامترهای اثرگذار بر سیاست تقسیم سود، اهرم مالی میباشد به گونهای که اهرم مالی بزرگتر منجر به پرداخت سود نقدی بیشتر به سهامداران میشود. شرکتهایی که نسبت بازده حقوق صاحبان سهام نسبتا بالایی داشته باشند، هر سهم خود را چند برابر ارزش دفتری میفروشند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-2-11- تأثیر اطلاعات در بازار سرمایه

برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیاز به اطلاعاتی می باشد که بتوان با کمک آنها منابع موجود و در دسترس را به نحوی مطلوب تخصیص داد. یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم می باشد که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند، اثرات منفی برای فرد تصمیم گیرنده در پی خواهد داشت. از سوی دیگر، نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز مهم می باشد. در صورتیکه اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن در بین افراد توزیع گردد (انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین مردم صورت گیرد)، می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به موضوعی واحد سبب گردد. پس، قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع زمانی اطلاعات می باشد که بایستی به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد. در بازار سرمایه، پایه اولیه معاملات را وجود اطلاعات مرتبط، شکل می‌دهد و  از این رو می باشد که اطلاعات را گرانبهاترین دارایی در بازار سرمایه می‌دانند. .

معمولا زمانی که اطلاعات تازه‌ای از وضعیت شرکت‌ها در بازار منتشر می گردد، این اطلاعات از سوی تحلیلگران، سرمایه گذاران و سایر بهره گیری‌کنندگان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر مبنای آن، تصمیم گیری نسبت به خرید و یا فروش سهام شکل میگیرد. این اطلاعات و نحوه واکنش به آنها بر رفتار بهره گیری‌کنندگان، به خصوص سهامداران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش و یا کاهش قیمت و حجم مبادلات سهام می گردد. زیرا نحوه برخورد افراد با اطلاعات جدید، نوسانات قیمت‌ها را شکل می‌دهد. بنابر این، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنش‌های متفاوتی را از سوی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه شاهد می‌باشیم که این امر تحلیل‌های نادرست وگمراه کننده‌ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت.

آن چیز که در بازارهای سرمایه بایستی مورد توجه قرار گیرد این می باشد که بسیاری از افرادی که  اقدام به سرمایه گذاری می‌کنند، مردم عادی هستند که تنها راه دسترسی آنها به اطلاعات مهم شرکت‌ها، اطلاعیه‌هایی می‌باشد که از جانب شرکت‌ها  در قالب گزارش‌های حسابداری و صورت‌های مالی منتشر می گردد. اگرچه، هدف نهایی حسابداری نیز تامین نیازهای اطلاعاتی بهره گیری‌کنندگان از خدمات حسابداری می باشد. با در نظر داشتن اینکه در بند اول مفاهیم نظری و گزارشگری مالی استاندارد حسابداری ایران، هدف اصلی از ارائه اطلاعات حسابداری کمک به تصمیم گیری‌های اقتصادی افراد می باشد، خود می‌تواند گویای اهمیت این امر باشد. بایستی توجه داشت در شرایطی که دستیابی به اطلاعات پرهزینه باشد، سرمایه گذاران مجبورند از طریق برآوردهای ذهنی، تحلیل‌های خود را درمورد سود دهی آتی شرکت، جریانات نقدی و… شکل دهند. در نتیجه، افرادی که از نظر اطلاعاتی نسبت به سایرین در جایگاه بهتری قرار داشته باشند، قادر به برآوردهای بهتری نیز خواهند بود و به دلیل این جایگاه اطلاعاتی، بر عرضه و تقاضای بازار تاثیر گذاشته و نوسانات قیمت‌های سهام را منجر می شوند.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید