تعیین اهداف استراتژیک عملکرد ، سنجش عملکرد ، جمع آوری و واکاوی داده های عملکرد سازمان با رویکردی سیستماتیک و با در نظر گرفتن همه جوانب از اصول موفقیت سازمان ها می باشد . در اینجا به بعضی از روشهای جدید مطرح شده در سالهای اخیر تصریح می گردد .

روشهای جدید ارزیابی عملکرد در بسیاری از شرکتها در کشورهای مختلف مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد عبارتند از :

2-3-1  مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ( EFQM)

مدل تعالی EFQM یک چهارچوب غیر تجویزی می باشد که برپایه نه معیار استوار می باشد . پنج معیار در ارتباط رویکر هایی می باشد که ایجاد کننده توانمندی ها و قابلیت های مورد نیاز شرکت ها می باشند و به همین دلیل تحت عنوان «توانمند سازها » نام گذاری شده اند. این معیارها عبارتند از:1- رهبری 2- خط مشی و راهکار 3- کارکنان 4- شراکت ها و منابع 5- فرآیند ها. چهار معیار دیگر مربوط به مطالعه نتایج حاصل از به کارگیری رویکردها در سازمان هاست که در کل تحت عنوان «نتایج» مورد بهره گیری قرار می گیرد. این چهار معیار نیز عبارتند از: 1- نتایج مشتری 2- نتایج کارکنان 3- نتایج جامعه 4- نتایج کلیدی عملکرد. در واقع پنج معیار اول آن چیز که را در سازمان ها کشت شده مطالعه می کند و چهار معیار دوم آن چیز که را که سازمان درو می کند را مورد مداقه قرار می دهد.(عالم تبریز،اکبر و محمدرحیمی، علیرضا، 1388،ص575)

جدول 1-2 مقایسه نقاط ضعف و قوت مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت (EFQM) را نشان می دهد :(داریانی, محمدعلی و رفیع زاده, علاءالدین, 1386)

 

جدول 2‑1:مقایسه نقاط ضعف و قوت مدل EFQM

نقاط قوت نقاط ضعف
·         ایجاد یک سیستم صحت سنجی فرآیند ها

·         توانا کردن سازمان در الگو برداری از سازمان های موفق

·         داشتن اصول تعریف شده

·         در نظر داشتن مشتری مداری

·         نگاه جامع به ذینفعان

·         نگاه جامع تر به معیار ها و زیر معیار ها

·         انعطاف پذیری بالا

·         ساخنار مناسب جهت ارزیابی نتایج سازمان

·   دشوار بودن جمع آوری اطلاعات ، ارزیابی و امتیاز دهی

·   زمان بر بودن به تمرکز زیاد

·   عدم وجود تجربه و تحلیل علت و معلولی

·   درگیر کردن بیش از حد سازمان

 

 

2-3-2 مدل کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد ( SCR&PI)

کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد عبارت می باشد از جریان شناسایی حوزه های ناکارآمد و نیازمند بهبود در یک سازمان و سپس حذف عدم کارآیی ها ، حذف ضایعات و بهبود همه جانبه در عملیات و زنجیره ایجاد ارزش سازمان . این روش رویکردی می باشد که مدیریت را قادر می سازد تا از منابع در اختیار در جهت نیل به اهداف خود ، بهره گیری بهینه نماید . هچنین این روش به مفهوم هدف دار بودن ، مؤثر بودن و بلند مدت بودن فعالیت های کاهش هزینه و بهبود عملکرد می باشد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

جدول 2-2 نقاط ضعف و قوت مدل کاهش استراتژیک هزینه ها و بهبود عملکرد (SCR&PI) را اظهار می نماید : (داریانی, محمدعلی و رفیع زاده, علاءالدین, 1386)

 

جدول2‑2:مقایسه نقاط ضعف و قوت مدل SCR & PI

نقاط قوت نقاط ضعف
·         درک آسان و ساده بودن آن

·         مورد توجه مدیران به دلیل کاهش هزینه ها

·         اجرای آسان تر مدل

·         کوتاه بودن زمان اجرا

·         تمرکز بر حوزه های کلیدی و هزینه ها

·         جامع نبودن حوزه های تعریف شده

·         عدم وجود سیستم امتیاز دهی

·         نیاز به سیسیتم های دقیق هزینه یابی

·         عدم در نظر داشتن مشتری مداری

·         تاکید بر تاثیر و عدم مطالعه عمیق

 

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید