• مدیریت عملکرد
 • در مطالعه ادبیات به سازمانهایی که برنامه‌های مدیریت عملکرد  را به کار می‌برند، به عنوان سازمانهایی با عملکرد برتر تصریح شده می باشد. در واقع از مدیریت عملکرد موثر به عنوان اهرم کلیدی تغییر، برای افزایش دستاوردهای تیمی و فردی یاد شده می باشد. مولفه اصلی سیستم مدیریت عملکرد، ارزیابی عملکرد می باشد. اما ارزیابی، شرط لازم برای هر برنامه مدیریت عملکرد موثر می باشد.  در مدیریت عملکرد موثر، در کنار ارزیابی عملکرد فعالیتهای نظیر: آموزش، جانشین‌پروری، پرداخت بر پایه عملکرد و… قرار دارند، اما ارزیابی، شرط لازم برای هر برنامه مدیریت عملکرد موثر می باشد.یکی از اهداف اصلی ارزیابی عملکرد توسعه و توانمندسازی منابع انسانی می باشد،برای حصول به این نتیجه ضروری می باشد که نتایج ارزیابی عملکرد ،یکی از منابع مهم شناسایی نیازهای ،موزشی افراد و سازمان باشد ،جنانچه یک نظام ارزیابی عملکرد کارکنان ، دارای تاثیر شناخته گردد کارمندان آن را مفید دانسته و در چنین شرایطی پاداشها هم می تواند کارساز باشد .در چنین شرایطی علاوه بر ایجاد انگیزش در بین کارکنان مدیران به این نتیجه می رسند که پاداشها نه تنها موجب افزایش کارایی بلکه باعث افزایش رضایت کارکنان گردیده اند  (پاور[1]، 2013).

   

   

  • پرداخت بر مبنای عملکرد

  یک رویکرد مناسب برای پرداخت به کارکنان، این می باشد که پایه و اساس پرداخت به آنان، بستگی به عملکرد آنها با یک تأکید ویژه بر روی خروجی و در آمد سازمان داشته باشد . همچنین این موضوع مهم می باشد که شما نیم نگاهی هم به اندازه پرداخت در بازار و رقبا داشته باشید . بنابر این شما می توانید یک تحلیل برروی شکاف میان پرداخت سازمان و بازار و رقبا داشته باشید. هنگامی که کارکنان احساس می کنند که آن چیز که که از سازمان دریافت می کنند کمتر از ارزش واقعی آنهاست، تمایل زیادی به ترک سازمان پیدا می کنند (آبت[2]، 2008 و فریدسون[3]، 2011)

  درپرداخت براساس عملکرد بایستی موارد زیر را در نظر گرفت:

  • تعیین آن چیز که فرد با در نظر داشتن عملکردش در برابر اهداف تعریف شده شفاف، بایستی دریافت کند.
  • محاسبه تفاوت، بین پرداخت مبتنی بر هدف و پرداختهای رایج،
  • تخصیص بودجه برای پرداخت مبتنی بر هدف،
  • به کارگیری برنامه های پرداخت متغیر برای اهداف فوق العاده، برمبنای عملکرد،
  • ارتقا حقوق کارکنان هنگامیکه آنها مهارتهای جدیدی را بدست می آورند (‌با درنظر گرفتن این امر که این مهارتها به خروجی سازمان وابسته هستند(تامسون[4]، 2013).

  [1] – Power

  [2] –  Abbot

  [3] –  Freidson

  [4] –  Thompson

  برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید

  شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید