• استعدادرابه معنای گروه اصلی، رهبران، کارشناسان فنی وهمکاری کنندگان کلیدی که شرکت را اداره می کنند تعریف کرده می باشد(رضائیان، 1388).
  • استعداد رامیزان نسبی پیشرفت فرد در یک فعالیت برآورد می کنند. اگر برای کسب مهارت در یک فعالیت افراد مختلف درشرایط و جایگاه یکسانی قرار بگیرند متوجه خواهیم گردید که افراد مختلف تفاوتهایی از لحاظ اندازه کسب آن مهارت نشان میدهند(گوتمان[1]، 2012).
  • استعداد مجموعه ای از توانائی های فرد شامل مهارت، دانش و ظرفیت برای رشد و توسعه می باشد
  • نیروهای استراتژیک را مجموعه ای از منابع و پتانسیل های تخصصی، مناسب، کمیاب و غیر قابل تقلید تعریف کرده اند که سبب ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان می گردد(هامل[2]، 2014).

3-اهمیت مدیریت استعداد

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از دید صاحبنظران مدیریت استعداد به دو علت دارای اهمیت می باشد: (زیتامل[3]، 2011).

1- اجرای مدیریت استعداد باعث جذب و نگهداری موفقیت آمیز استعدادها میگردد.

2- کارکنان برای پستهای کلیدی در آینده انتخاب می شوند

 

 

 

از مهمترین عوامل در نظر داشتن مدیریت استعداد در سازمانهای ایرانی، با در نظر داشتن فرهنگ خاص سازمانی حاکم بر آنها  می توان به موارد زیر تصریح نمود:

الف- کاهش استعدادهای در دسترس

ب- ایجاد فضای مناسب برای نگهداشت استعدادها

ج- افزایش سطح رقابتی جذب کارکنان با توانایی و مهارت بالا(پویز[4]، 2009).

4-مدلی برای مدیریت استعداد

مدلهای متنوعی در ادبیات مدیریت استعداد توسط صاحبنظران ارائه گردیده می باشد که با در نظر داشتن فرهنگ سازمانی دارای ابعاد و اجزائی مختلفی می باشند یکی ازمدلهای ارائه شده را مطابق شکل زیر می توان نشان داد

 

شکل 2-1-شماتیکی از مدل مدیریت استعداد(پویز[5]، 2009).

4-پایگاه داده های متمرکز برای مدیریت استعداد

پایگاه داده متمرکز داده های قوی ای می باشد که قابلیت مدیریت استعداد متمرکز را ایجاد می ‌کند و کمک می ‌کند تا شما مناسبترین افراد را در نقشهای سازمانی به کاربگیرید . فرق نمیکند این افراد در داخل سازمان یا در از آن باشند ، ترسیم تأثیر هر یک از کاندیداها ،زبان مشترکی به وجود می آورد که می تواند نیازهای آینده را مشخص کند .با این کار اطمینان می یابیم که فرایندهای منابع انسانی هدفمند و ثابت  هستند و امکان ارزیابی و درک استعدادها در بسیاری از بخشهای درون سازمانی امکان پذیر می گردد (برادشاو[6] 2012)

[1] Gutman

[2] hamel

[3]  Zitamel

[4] poiez

[5] poiez

[6]  Bradshaw

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید