1-5-1- فرضیه اصلی پژوهش

کیفیت سود در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته کمتر می باشد.

2-5-1- فرضیه فرعی

در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته بر اساس مدل پایداری سود ، کیفیت سود کمتر می باشد.

در شرکتهای ورشکسته در مقایسه با شرکتهای غیر ورشکسته بر اساس مدل سرمایه گذاری در دارائیهای سرمایه ای، کیفیت سود کمتر می باشد.

در شرکتهایی که کیفیت سود بالایی بر اساس مدل اهلسون دارند ، احتمال ورشکستگی پائین تر می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

6-1- قلمرو پژوهش

1-6-1- قلمرو موضوعی پژوهش

مطالعه کیفیت سود در شرکتهای درمانده مالی

2-6-1- قلمرو مکانی پژوهش

کلیه ی شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران

3-6-1- قلمرو زمانی پژوهش

سالهای 1386 الی 1390 دوره زمانی مطالعه فرضیه ها می باشد.

1-7- تعریف اصطلاحات و واژه ها

1-1-7- متغیر مستقل

اصولاً مدیریت سود زمانی اتفاق می افتد که مدیریت در کوشش می باشد تا تصویر مناسب تری از شرکت برای ذینفعان ارائه دهد؛ زیرا این تصویر بر منافع مدیران تأثیر مستقیم و یا غیرمستقیم دارد. (استربل[1]، 2009) پس همواره این نگرانی هست که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص های عملکرد مالی شرکت ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهامداران عادی هستند، با اهداف خاصی مدیریت شده باشد. اگرچه علت های متفاوتی برای انگیزه های مدیریت سود توسط مدیران در کشورهای دیگر ارائه شده می باشد (تأمین مالی، هزینه نمایندگی، جذب سهامدارجدید، فرآیندهای سیاسی و … (بوکیت و اسکندر[2]، 2009). اما طرح پاداش مبتنی بر سود مانند علت های دستکاری سود در شرکتهای ایرانی می باشد. به طورکلی سود دوره جاری را می توان به دو روش مدیریت نمود. در روش اول می توان سود را از طریق اقلام تعهدی اختیاری در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری مدیریت نمود. در روش دوم، مدیران از طریق دستکاری فعالیت های واقعی اقدام به مدیریت سود می کنند. به ویژه آنها می توانند زمان و اندازه فعالیتهای واقعی مثل تولید، فروش، سرمایه گذاری و فعالیت های تأمین مالی را تغییر دهند تا به هدف سود موردنظر دست یابند. برای مثال، سود گزارش شده می تواند به گونه موقت از طریق تولید اضافی، حذف هزینه های اختیاری و یا به تأخیر انداختن آنها و نیز کاهش قیمتها در پایان سال برای انتقال فروش سال مالی آتی به سال جاری افزایش یابد. این دستکاری فعالیت های واقعی تصریح به مدیریت سود مبتنی بر فعالیت های واقعی دارد. (کیم و سوهان[3]، 2008). در دستکاری فروش، شرکت ها می توانند با ارائه تخفیف قیمت یا در نظرگرفتن دوره اعتبار طولانی تر برای فروش محصولات خود، شاهد افزایش موقت فروش و به دنبال آن افزایش سود شرکت باشند. در واقع مدیران با این روش، فروش و در نتیجه سود سال بعد را به دوره جاری منتقل می کنند. ازسوی دیگر، با افزایش سطح تولید، هزینه سربار تولید به تعداد محصول بیشتری سرشکن شده، هزینه ثابت هر واحد کالا کاهش می یابد. اگر کاهش هزینه ثابت هر واحد تولیدشده با افزایش هزینه نهایی در تولید آن تهاتر نشود، هزینه کل هر واحد محصول کم می گردد. در نتیجه، بهای تمام شده کالای فروش رفته پایین تر و حاشیه سود عملیاتی شرکت بهتر نشان داده می گردد. در روش سوم که دستکاری هزینه های اختیاری می باشد، مدیران هزینه های گزارش شده را با کاهش مخارج اختیاری، کاهش داده، به این ترتیب سود را افزایش می دهند. به ویژه این کار زمانی رخ می دهد که چنین مخارجی موجب کسب درآمد و سود فوری نشود. (ژانگ[4]، 2008). در این پژوهش برای محاسبه ی کیفیت سود از سه مدل به ترتیب زیر بهره گیری می گردد:

  • مدل اول با بهره گیری از اقلام تعهدی

اقلام تعهدی اختیاری (DAC) بهره گیری مدیریت از اقلام تعهدی (کمتر یا بیشتر از حد معمول) در گزارشگری سود را اندازه گیری می کند؛ یعنی، سودی مدیریت شده می باشد که اقلام تعهدی اختیاری بیشتری

دارد:

مدل 1-1

TACi ,t­­ /Ai ,t -1=α0(1/Ai,t-1)+α1[   ΔREV  i,t ΔARi,t /Ai,t-1]

+ α2(PPEi,t/  Ai,t-1+ α3ROA+ €i,t  

TAC کل تعهدی ها،

A، کل داراییهای شرکت در ابتدای سال

ΔREV، تغیر در درآمد فروش

ΔAR، تغییر در حسابهای دریافتنی

PPE، داراییهای ثابت مشهود

ROA بازده دارایی ها

در این مدل فرض می گردد در هر صنعت اندازه مشخصی اقلام تعهدی هست که این مقدار طبیعی به شمار می رود. همچنین، میانگین تعهدی های اختیاری در هر سال- صنعت صفر می باشد. پس، مقایسه اندازه واقعی اقلام تعهدی یک شرکت خاص با اندازه برآوردی حاصل از رگرسیون فوق، بیانگر تعهدی های اختیاری آن شرکت می باشد.

مدل 2- 1

 

مدل رگرسیونی در سطح سال- صنعت برآورد می گردد. مقادیر باقیمانده ( ei,t) نشان دهنده اندازه اقلام تعهدی غیر عادی می باشد که به صورت زیر اندازه گیری می گردد:

مدل 3-1

که شامل:

DAC اقلام تعهدی اختیاری،  اقلام تعهدی واقعی، TAC اقلام تعهدی برآوردی با بهره گیری از مدل فوق می باشد.

تاثیر نهایی مدیریت سود بر کیفیت سود با بهره گیری از مدل زیر آزمون خواهد گردید:

مدل 4-1

  • مدل دوم با بهره گیری از رگرسیون چند متغیره

برای اندازه گیری کیفیت سود براساس مدل پایداری سود از رگرسیون چند متغیره بهره گیری خواهد گردید که طبق آن مورد انتظار می باشد که ضریب سود سال جاری برای شرکتهایی که دارای روابط قوی تری بین سرمایه گذاری و سود خالص هستند بزرگتر باشد سود این شرکتها پایدارتر می باشد طبق مدل 5-1 داریم:

 

(Eit+1/TAt−1) = α0 + α1(Eit/TAt−1) + α2EQit + α3 R + α4 ACCRUALS+ α5 DIV +α6 EQit (Eit/TAt−1) +α7 R (Eit/TAt−1) + α8ACCRUALS (Eit/TAt−1) + α9DIV(Eit/TAt−1) + εit

 

ACCRUALS عبارت می باشد از مقدار اقلام تعهدی که از تفاوت بین سود حسابداری و جزء نقدی ان حاصل می گردد.

R بازده سهام

DIV سود سهام پرداختی که عدد(1) میگیرد، اگر پرداخت شده باشد وعدد(0) اگر پرداخت نشده باشد

مدل (7) یکبار با بهره گیری از EQ1 و یکبار با بهره گیری از EQ2 تخمین زده خواهد گردید.

[1] .Strobl 2009

[2] Bukit, Iskandar 2009

[3] Kim, Sohn 2008

[4] Zhang 2008

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید