تکه هایی از این پایان نامه :

مدل باتری[13]

با در نظر داشتن حذف اثر دما-گرمایی و حالتهای گذرا در باتری معادله باتری بصورت معادله (38-1) می باشد که تنها متغیر آن حالت شارژ باتری می باشد:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

(38-1)

معادل مداری باتری براساس مدل استاتیکی آن بصورت شکل(21-1) می باشد:

 

براساس شکل فوق و معادله باتری ، Rint مقاومت داخلی باتری و Voc ولتاژ مدار باز می باشند که هر دو تابعی از حالت شارژ باتری می باشد. Qb ماکزیمم شارژ باتری و Rt مقاومت ترمینال باتری می باشد. باتری به علّت مشخصّه غیر خطّی و نامتقارن و بازدهی نسبتاً پایین تأثیر مهمی را در عملکرد خودرو هایبرید بازی می کند. شکل (22-1) منحنی مشخصه های مربوط به بازده باتری در حالت شارژ و دشارژ نشان می دهد.

 

همانطور که نظاره می گردد، بازده دشارژ باتری در SOC های پایین کاهش می یابد و بازده شارژ باتری در ناحیه SOC بالا کاهش می یابد. بهرحال باتری بایستی در سطوح توان پایین هم در حالت شارژ و هم در حالت دشارژ برای بازده بالا کار کند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: