1.بازارگرایی برنوآوری شرکت های تولیدی استان گیلان تأثیر مثبت دارد.

2.نوآوری برمزیت رقابتی شرکت های تولیدی استان گیلان تأثیر مثبت دارد.

3-مزیت رقابتی بر عملکرد شرکت های تولیدی استان گیلان تأثیر مثبت دارد.

1-7) تعاریف مفهومی و عملیاتی

بازار گرایی: بازار گرایی عبارت می باشد از ایجاد آگاهی درمورد ی بازار درکل سازمان جهت پیش بینی نیازهای جاری وآتی مشتریان، هدف انتشار این بینش در تمام واحد ها و پاسخگویی گسترده ی سازمانی به آن می باشد (Taylor et. al ,2008). در پژوهش حاضربازارگرایی بر اساس سازه های  مشتری محوری ، رقیب محوری وهماهنگی بین وظیفه ای وبه وسیله ی پرسشنامه اندازه گیری می گردد.

نوآوری: به معنای ارایه تولیدات وخدمات نو حاصل از کاربرد خلّاقیت ها در زمینه های مختلف کاری شرکت می باشد. همچنین نوآوری به عنوان کاربرد مؤّفق عقاید خلّاق در یک سازمان می باشد.(Rhee et.al ,2010)  این متغیر در این پژوهش حاضر بر اساس سازه هایی مانند نوآوری تولید و نوآوری فرآیندی به وسیله ی پرسشنامه اندازه گیری می گردد.

مزیت رقابتی: مزیت رقابتی عاملی می باشد که یک سازمان باآن قادراست یک وضعیت دفاعی دربرابررقبایش ایجادکندوشامل قابلیت هایی می باشد که به یک سازمان امکان می دهدخودش راازرقبایش متمایزسازد .(Li et.al,2006)این متغیر باتوّجه به سه استراتژی تمرکز،فرق ورهبری هزینه در بازار وبه وسیله ی پرسشنامه اندازه گیری می گردد.

عملکرد:

سازمان با عملکرد برتر ، سازمانی می باشد که در یک دوره زمانی بلند مدت از راه توانایی انطباق مناسب با

تغییرات و واکنش سریع به این تغییرات ، ایجاد ساختار مدیریت منسجم و هدفمند ، بهبود مستمر قابلیت های کلیدی و رفتار مناسب با کارکنان به عنوان اصلی ترین دارایی به نتایجی بهتر از سازمان های همتراز دست می یابد ( عیسی خانی ، 1387 ) . معیار عملکرد شرکت ها  دراین پژوهش،  عبارت می باشد  از کسب سهم بازار ، رشد فروش ، سود آوری ، بهره وری و کیفیت خدمات .

1-8) قلمرو پژوهش

قلمروموضوعی:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از لحاظ موضوعی این پژوهش بر مبنای عملکرد شرکت ها بوده واین عملکرد می تواند ناشی از متغیرهای مختلف باشد که در این پژوهش تأکید بربازار گرایی می باشد.

قلمرومکانی:

قلمرو مکانی این پژوهش شامل مجموعه شرکت های تولید کننده ی استان گیلان می باشد.

قلمروزمانی:

قلمرو زمانی این پژوهش ازدی ماه سال 1391 تا شهریورماه 1392 می باشد

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید