شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

از ارزیابی عملکرد، تعاریف مختلفی ارائه شده می باشد؛ بعضی گفته اند: کوششی می باشد سیستماتیک برای دانستن اینکه خدمات دولتی تا چه حد جوابگوی نیازهای مردم بوده وتوانایی دولت در برآورده کردن آن چه اندازه می باشد وبعضی آن را فرآیند سنجش و اندازه گیری عملکرد در دستگاههای اجرایی در چارچوب اصولی و مفاهیم علمی مدیریت برای تحقق اهداف و وظایف سازمانی و در قالب برنامه های اجرایی دانسته اند (آذر ودانشور،1386).عملکرد سازمانی به چگونگی انجام ماموریت ها، وظایف و فعالیتهای سازمانی و نتایج حاصله از آنها اطلاق می گردد.ارزیابی، فرآیند پیچیده سنجش، ارزشگذاری و قضاوت در خصوص عملکرد می باشد. وردر و دیویس عقیده دارند: ارزیابی عملکرد، فرآیندی می باشد که عملکرد شاغل با آن اندازه گیری می گردد و هنگامیکه درست انجام گردد،کارکنان، سرپرستان، مدیران و در نهایت سازمان از آن بهره مند خواهد گردید.کاسیو، ارزیابی عملکرد را توصیف نظام دار نقاط قوت وضعف عملکرد فرد یا گروه در ارتباط با اجرای وظایف محوله تعریف می کند.

“ارزیابی عملکرد در بعد نحوه ی بهره گیری از منابع وامکانات” در قالب شاخص های کارایی اظهار می گردد.اگر در ساده ترین تعریف، نسبت داده به ستاده را کارایی بدانیم، نظام ارزیابی عملکرد در واقع اندازه کارایی تصمیمات مدیریت در خصوص بهره گیری بهینه از منابع وامکانات را مورد سنجش قرار می دهد.ارزیابی عملکرد در بعد سازمانی، معمولاٌ مترادف با اثربخشی فعالیت ها می باشد.مقصود از اثربخشی، اندازه دستیابی به اهداف و برنامه ها با ویژگی کارا بودن فعالیت ها و عملیات می باشد (رحیمی،1385). بطور کلی نظام ارزیابی عملکرد را می توان فرایند سنجش و اندازه گیری و مقایسه ی اندازه  و نحوه ی دستیابی به وضعیت مطلوب دانست.بعضی تعاریف موجود درمورد ارزیابی عملکرد بشرح زیر می باشد:

 • ارزیابی عملکرد فرایند توسعه و بکار بردن شاخص های قابل اندازه گیری می باشد که امکان ارزیابی سیستماتیک اندازه پیشرفت نسبت به اهداف از پیش تعیین شده را فراهم می آورد.شکاف عملکرد شکافی می باشد بین آن چیز که مشتریان و سهامداران توقع دارند و آن چیز که که فرایندها و زیرفرآیندها در قالب کیفیت،کمیت، زمان و هزینه محصول و خدمت فراهم می آورند.
 • ارزیابی عملکرد کنترل و گزارش گیری مداوم از نیل به برنامه ها، به خصوص نیل به اهداف از پیش تعیین شده می باشد که بعضی اوقات خروجی خوانده می شوند.
 • ارزیابی عملکرد فرایندی می باشد که با ایجاد شاخص هایی اندازه دستیابی سیستم را به خروجی های مورد نظر می سنجد و فرایند تصمیم گیری را پشتیبانی می کند.
 • ارزیابی عملکرد جمع آوری مستمر داده ها جهت تشخیص اندازه پیاده سازی برنامه ها و دستیابی به اهداف می باشد.
 • ارزیابی عملکرد، ارزیابی منظم نتایج وکارایی خدمات یا برنامه هاست (عفتی داریانی وهمکارانش،1386).

2-1-7) ضرورت ارزیابی عملکرد

علت های اهمیت ازریابی عملکرد می تواند شامل موارد زیر باشد: (ایران زاده ، 1388).

 1. تغییر در طبیعت کارها و فعالیت ها
 2. افزایش رقابت
 3. لزوم ایجاد بهبودهای شخصی در سازمان
 4. جوایز کیفی ملی و بین المللی
 5. بروز تغییر در نیازمندی های برون سازمانی
 6. توانایی تکنولوژی اطلاعات
 7. تغییر در جایگاه و تأثیر های سازمانی.

2-1-8) مزایایی ارزیابی عملکرد

سنجش و اندازه گیری عملکرد دارای فواید و مزایای زیادی می باشد که چند مورد از آنها عبارتند از :

 • تعیین کننده اندازه برآورده شدن نیازهای مشتریان بوده و تناسب کالاها و خدمات ارائه شده را با نیاز مشتریان مشخص می کند.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید