اگر کسی بخواهد بداند وضعیت مالی یک شرکت چگونه می باشد بهترین راه آن مطالعه صورت مالی شرکت می باشد. تحلیل صورتهای مالی شرکتها کار نسبتاً دقیق و فنی می باشد.پس ازبررسی صورت مالی مشخص می گردد، که گذشته شرکت از لحاظ قدر ت فروش، سرمایه وسود دهی چگونه بوده می باشد و وضعیت آینده را می توان پیش بینی نمود . نیاز به تحلیل صورتهای مالی کاملا ضروری می باشد وبسیاری که در انتخاب خود متضرر می شوند، به دلیل توجه نکردن به صورتهای مالی شرکت می باشد.

 

صورتهای مالی اساسی شرکتها عبارتند از (شهر آبادی، بشیری، 1389):

  • ترازنامه
  • صورتحساب سود و زیان
  • صورت جریانهای نقدی

ترازنامه

ترازنامه[1] صورت مالی می باشد که وضعیت مالی شرکت را در یک زمان خاص، نشان می دهد، و دربردارنده حساب دارایی ها، بدهی ها و سرمایه (حقوق صاحبان سهام ) شرکت می باشد.

اطلاعات ترازنامه طبقه بندی خاص خود را دارد. مثلا اول دارایی ها ذکر می ‌گردد، بعد بدهی‌ها و درآخر حقوق صاحبان سهام. ترازنامه، برای سهامداران از این جهت با اهمیت می باشد که معلوم می کند، شرکت چه اندازه دارایی،چه اندازه بدهی وسرمایه دارد و بدین وسیله می توان قدرت شرکت را پیش بینی نمود. در واقع ترازنامه، وضعیت مالی شرکت را در یک لحظه زمانی نشان می دهد و مانند عکسی می باشد که در یک لحظه از شرکت گرفته شده باشد (شهر آبادی، بشیری، 1389).

صورتهای سود و زیان

صورت سود و زیان[2] وسیله ای می باشد برای تعیین قدرت سود دهی شرکت در یک دوره زمانی مشخص.صورت های سود و زیان غالبا به صورت فصلی تهیه می شوند و آنها را صورت میان دوره می نامند. صرف نظر از زمان شروع، پایان و طول دوره مالی شرکت، نکته مهم این می باشد که در صورت سود و زیان، فعالیتهای شرکت برای یک دوره زمانی مشخص اختصار می گردد(پی نوو، 1374).

صورت جریانهای نقدی

سومین صورت مهم صورت جریانهای نقدی[3] می باشد.در این صورت، جریانهای نقدی شرکت در فاصله دو دوره زمانی مشخص زمانی محاسبه می گردد.بیشتر داده های این صورت از دو ترازنامه ای که در آن دو دوره زمانی تهیه شده اند؛ گرفته می گردد. داده های اضافی نیز از صورت سود و زیان همین دوره زمانی گرفته می گردد.صورت جریانهای نقدی بصورت یک منبع اطلاعاتی مالی، پیوست ترازنامه و صورت سود و زیان می باشد که در گزارشهای مالی سالانه منتشر می گردد و این نشانه اهمیت این صورت می باشد(پی نوو، 1374).

نسبت های مالی و شاخص های عملکرد شرکت های موفق

مانند پیامدهای سیر تکاملی حسابداری ، بهره گیری از نسبت های مالی[4] برای تجزیه تحلیل صورتهای مالی می باشد(انواری رستمی، ختن لو، 1385). نسبت مالی، نسبت ارزش های به دست آمده از اقلام صورت های مالی شرکت می باشد که برای شناخت وضعیت مالی شرکت و مطالعه نقاط ضعف و قوت آن به کار می رود(شهر آبادی، دیگران، 1389). نسبتهای مالی، معمولاً به پنج گروه نسبتهای نقدینگی[5]، بدهی(اهرمی)[6]، کارائی(فعالیت) [7]و سودآوری[8]  و رشد[9] تقسیم می شوند که هریک از آنها نیز دارای چندین زیرگروه می باشد.

با نسبت های نقدینگی می‌توان قدرت شرکت را در پرداخت بدهی های جاری(آنگاه که تاریخ سررسید آنها برسد) تعیین نمود. با بهره گیری از نسبت های فعالیت می توان درجه کارایی شرکت را از نظر بهره گیری موثر از منابع تعیین نمود. اندازه وجوهی را که شرکت از راه گرفتن وام تامین کرده می باشد بوسیله نسبتهای بدهی یا اهرمی نشان می دهند. توانایی شرکت در بدست آوردن سود بوسیله نسبت های سودآوری نشان داده می گردد(پی نوو، 1374).نسبت های رشد نشان می‌دهند وضعیت شرکت در صنعت تا چه اندازه مناسب می باشد(ارتگرل و کاراکازوگلو ، 2007).

Balance sheet [1]

[2] income statement

[3] statement of cash flow

[4] Financial ratios

[5] liquidity ratios

[6] debt or leverage ratios

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[7] activity ratios

[8] profitability ratios

[9] growth ratios

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید