-قلمرو موضوعی پژوهش: قلمرو موضوع این پژوهش، حوزه های تصمیم گیری چند معیاره فازی و معیارهای مالی را شامل میگردد.

-قلمرو زمانی پژوهش: قلمرو زمانی از لحاظ دوره انجام پژوهش سال  91 و 92 و از لحاظ دوره گردآوری داده ها، سال های86 تا 90 را در بر می‌گیرد.

-قلمرو مکانی پژوهش: شرکتهای مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار سال های 86 تا 90 را شامل می گردد.

 

1-10 جامعه آماری

جامعه آماری پژوهش شرکتهای تولید مواد غذایی و آشامیدنی را شامل می گردد که در سال های 86 تا 90 در بازار بورس حاضر بوده و داده های آنها در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار موجود باشد. همچنین جهت یکپارچه بودن اطلاعات شرکتهایی که سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند نبود از جامعه آماری حذف گردید و در نهایت تعداد نهایی شرکتهای موجود در جامعه آماری به 15 عدد رسید.

 

1- 11 روش نمونه گیری

به مقصود افزایش قابلیت اعتبار نتایج پژوهش، از بین اعضای جامعه آماری ذکر گردیده، نمونه‌گیری به اقدام نیامده و تمامی مشاهدات مورد مطالعه قرار می گیرند، لذا جامعه و نمونه آماری برابر می‌باشد.

1-12 روش های گرد آوری اطلاعات

مدل یا روش های تصمیمگیری از ادبیات پژوهش استنباط می گردد و گردآوری اطلاعات جهت تعیین اوزان شاخصها از طریق خبرگان با بهره گیری از پرسشنامه صورت می‌گیرد و داده های جداول تصمیم از مستندات بورس استخراج می گردد

1-13 تعریف روشهای مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها

روش تاپسیس: این مدل توسط هوانگ و یون در سال 1981، پیشنهاد گردید.این مدل، یکی از بهترین مدلهای تصمیم‌گیری چند‌شاخصه می باشد و از آن، بهره گیری زیادی می گردد. در این روش m گزینه به وسیله n  شاخص، مورد ارزیابی قرار می گیرد. اساس این تکنیک، بر این مفهوم استوار می باشد که گزینه انتخابی، بایستی کمترین فاصله را با راه حل ایده آل مثبت(بهترین حالت ممکن) داشته باشد. فرض بر این می باشد که مطلوبیت هر شاخص، به گونه یکنواخت افزایشی یا کاهشی می باشد(مومنی، 1389).

روش ویکور: این روش، روشی جدید در تصمیم گیری چند معیاره می باشد که اخیراً برای حل اینگونه مسائل با معیارهای متضاد و نامتناسب (واحدهای سنجش متفاوت) معرفی و توسعه یافته می باشد(اوپریکوویچ و ژنگ، 2004).

این روش روی دسته بندی و انتخاب از یک مجموعه گزینه ها تمرکز داشته و جواب های سازشی را برای یک مسأله با معیارهای متضاد تعیین می کند، بطوری که قادر می باشد تصمیم گیرندگان را برای دستیابی به یک تصمیم نهایی یاری دهد. در اینجا جواب سازشی نزدیکترین جواب موجه به جواب ایده آل می باشد که کلمه سازش به یک توافق متقابل اطلاق می گردد(اوپریکوویچ و ژنگ، 2004). این جواب سازشی یک شاخص رتبه بندی چند معیاره بر اساس نزدیکی به جواب ایده آل را مطرح می‌سازد(اوپریکوویچ، 1998).

روش پرامتی 2: روش پرامتی یکی از تکنیک های تصمیم چند معیاره می باشد.این روش یک تکنیک رتبه بندی برای مجموعه متناهی از گزینه هایی می باشد که به واسطه معیارهای غالبا متناقض بایستی رتبه بندی گردند(بهزادیان،2009). پرامتی 1 (رتبه بندی جزیی) و پرامتی 2(رتبه بندی کامل) بوسیله جی بی بارنز ابداع شده و برای اولین بار در سال 1982 در کنفرانسی در دانشگاه لاوال در شهر کبک کشور کانادا ارائه گردید(برانز و دیگران،1986).این اطلاعات به دو دسته تقسیم می شوند:

-اطلاعات بین معیارها

-اطلاعات داخل معیارها

اطلاعات بین معیارها در واقع وزن هایی می باشد که اهمیت نسبی معیارهای مختلف را نشان می‌دهد. وزن ها اعدادی غیر منفی بوده و مستقل از واحد اندازه گیری معیارها می‌باشند.

در مورد اطلاعات درون معیارها بایستی گفت که در روش پرامتی 2 ساختار ترجیح بر مبنای مقایسه زوجی می باشد. بدین ترتیب که اندازه انحراف بین دو آلترناتیو مربوط به معیار خاص مد نظر قرار می گیرد و این انحراف به صورت دو به دو برای تمام آلترناتیو ها محاسبه می گردد(برانز و دیگران،1984).

1-14 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح:

شاخص[1]: عبارتست از ویژگی ها، کیفیات یا پارامترهایی که برای انتخاب گزینه های تصمیم مطرح می باشد.

تصمیم گیری چند شاخصه[2]: در این مسائل تعدادی گزینه، مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در مورد آنها، یک اولویت بندی انجام می گردد. گاهی بجای گزینه، از مترادف‌های آن مانند استراتژی، راهکار و … بهره گیری می گردد(مومنی، 1389).

نظریه  فازی[3]: نظریه ای می باشد برای اقدام در شرایط عدم اطمینان.این نظریه قادر می باشد بسیاری از مفاهیم، متغیرها و سیستم هایی را که نادقیق و مبهم هستند، چنانچه در عالم واقع در اکثر مواقع چنین می باشد؛ به شکل ریاضی درآورد و زمینه را برای استدلال، استنتاج، کنترل و تصمیم‌گیری در شرایط عدم اطمینان فراهم آورد(مومنی، 1389).

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1-15 ساختار مطالب

این پایان نامه در پنج فصل به تبیین زیر سازماندهی شده می باشد:

فصل اول: این فصل به معرفی موضوع و ضرورت انجام پژوهش و اختصار ای از مراحل انجام آن و همچنین معرفی جامعه آماری و اصطلاحات تخصصی در این پژوهش می‌پردازد.

فصل دوم: این فصل به مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش می‌پردازد. آغاز مطالب به گونه کلی اظهار شده و شرحی بر رتبه بندی شرکتها و ضرورت آن دارد و در ادامه روش های تصمیم‌گیری چند شاخصه مورد بهره گیری و همچنین رویکرد فازی، معرفی و مطالعه می گردد و در پایان پیشینه تحقیقات مرتبط با رتبه بندی در بورس ذکر می گردد.

[1] Attribute

[2] Multi Attribute Decision

[3] Fuzzy Set Theory

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید