اهدافی که این پژوهش دنبال می کند عبارتند از:

-ارائه مدل تصمیم گیری فازی برای رتبه بندی شرکتها

-بهره گیری از روشهای جدید برای مطالعه عملکرد شرکتهای حاضر در بورس

-مطالعه عملکرد شرکت های تولید کننده مواد غذایی

-مطالعه علل تفاوت در رتبه بدست آمده توسط شرکتها در رتبه بندی

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-6 سوال های پژوهش:

سوالهای این پژوهش عبارتند از:

 

سوال کلی پژوهش:

-شرکتهای تولید مواد غذایی و آشامیدنی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، دارای چه رتبه بندی مالی هستند؟

سوالات جزئی پژوهش:

1-معیارها و شاخصهای مناسب مالی برای رتبه بندی شرکتهای موضوع پژوهش کدامند؟

2-هر کدام از معیارها و شاخصهای مالی از نظر خبرگان چه اهمیتی در رتبه بندی دارد؟

3-با در نظر داشتن وزن هر کدام از معیارها و شاخصها و بر اساس روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی، رتبه بندی شرکت ها چیست؟

4-برای بهبود شرکتهای رتبه پایین چه راهکارهایی پیشنهاد می گردد؟

 

1-7 روش پژوهش:

این پژوهش مانند پژوهشهای به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش جمع آوری داده‌ها پیمایشی می‌باشد. در پژوهش حاضر برای گردآوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز از داده های اولیه( داده‌هایی که از طریق ابزارهای اندازه‌گیری مناسب مانند پرسشنامه جمع آوری می شوند) و داده‌های ثانویه( شامل اطلاعات موجود در سایتهای اینترنتی مرتبط با موضوع، اسناد و مدارک موجود در سازمانهای مورد پژوهش ، کتابها ، مجلات، سمینارها و داده‌های بورس اوراق بهادار ایران و … ) بهره گیری شده می باشد.

گام اول: مطالعه ادبیات موضوع به مقصود شناخت معیارها و روش های رتبه بندی شرکتهای پژوهش

گام دوم: تدوین و تنظیم پرسشنامه ماتریس مقایسات زوجی و محاسبه وزن فازی با بهره گیری از وزنهای زبانی کارشناسان

گام سوم: گردآوری داده های مربوط به شرکتها از طریق گزارش های مالی

گام چهارم: رتبه بندی گزینه ها با بهره گیری از هر کدام از روشهای تاپسیس[1]، ویکور[2] و پرامتی 2[3]

گام پنجم: رتبه بندی تلفیقی  با بهره گیری از روشهای میانگین حسابی، بردا یا کوپلند و تعیین بهترین شرکت

گام ششم: تحلیل نتایج و رتبه ها و ارائه راهکار برای بهبود رتبه شرکتها

گام هفتم: نتیجه گیری نهایی و گزارش نویسی

1-8 متغیرهای پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل و وابسته

متغیر‌های مستقل بکار رفته، شاخصهایی هستند که برای ارزیابی بکار می طریقه که در اینجا شاخص ها، نسبتهای مالی هستند که با در نظر داشتن وزنشان رتبه شرکت ها را مشخص می‌کنند. این متغیرهای مستقل شامل نسبتهای نقدینگی، اهرمی، فعالیت، سودآوری و رشد هستند. این نسبتها معیارهای اصلی در تشکیل جدول تصمیم می‌باشند و متغیر وابسته، رتبه هر یک از گزینه ها می باشد.

[1] TOPSIS

[2] VIKOR

[3] PROMETHEE II

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید