• پرداخت: اندازه حقوق دریافتی و برابری در پرداخت
  • شغل: حدی که وظایف شغلی فرصت را برای آموزش فراهم می سازد
  • فرصت های ارتقا: قابلیت دسترسی به فرصت های پیشرفت
  • سرپرست: توانایی سرپرست برای نشان دادن علاقه و در نظر داشتن کارکنان
  • همکاران: حدی که همکاران ، شایسته و طرفداری کننده هستند ( مقیمی، 1385، ص391).

 

2-2-7) عوامل موثر بر رضایت شغلی

مانند عواملی که بر روی رضایت از شغل مؤثر می باشد عوامل مختلف شغلی می باشند که در ارتباط با آنها اظهارنظرهای مختلفی شده می باشد:

کازمایر اظهار می دارد که رضایت از شغل و علاقمندی به کار تنها از طریق در نظر داشتن عوامل انگیزشی امکان پذیر می باشد. مانند عواملی که در انگیزش افراد بسیار از آنها نام برده می گردد تشویق و تنبیه می باشد. تشویق و پاداش مجموعه یا بخشی از عواملی می باشد که احتمال تکرار یک رفتار پسندیده را افزایش می‎دهد و تنبیه نوعی آموزش می باشد که هدف آن بهبود در رفتار می باشد و نیز سرزنش فرد برای جلوگیری از کاری در جهت بهتر ساختن آن می باشد. پس تشویق عامل انگیزنده قوی و نیروی محرکه سازمان می باشد و تنبیه بجا و به موقع نیز موجب بازداشتن فرد از کردار و رفتار ناخوشایند غیر صحیح می باشد.

ساده ترین الگوی انگیزش را روانشناسان الگوی محرک و پاسخ نام گذاشته اند و بدین ترتیب می باشد که در برابر هر پیشامدی موجود زنده واکنشی از خود نشان می دهد. پاداش سبب می گردد که رفتار قبلی مجدداً بروز کند به این جهت می توان وسیله مهمی برای انجام کارهای مورد نظر مدیریت سازمان باشد.

وقتی که فرد در یک سازمان به کار اشتغال می ورزد و نیروی خود را برای ارایه خدمت یا تولید محصول صرف می نماید، پیش روی انتظار دارد که سازمان این صرف وقت و نیرو را جبران نماید. انگیزه ها همان امکانات مادی و معنوی هستند که به فرد داده می شوند تا رفتار او را در جهت خاصی هدایت نمایند. این عوامل بایستی برای فرد از اهمیت و ارزش برخوردار باشد. ایجاد جاذبه برای پیوستن فرد به سازمان و

حفظ او در سازمان و وادار ساختن وی به عملکرد قابل اعتماد یا اخذ تصمیمات خالق و بدیع پاداش های گوناگون را طلب می کند. صرف وقت و مهارت های خلاق فرد با آن چیز که سازمان به او می دهد مبادله می گردد.  قدردانی وتشکر از کوشش های فرد، قوی ترین فعالیتی می باشد که می تواند در پرورش نیروی انسانی به کار رود و البته قدردانی از جانب مراجعین خود می تواند به عنوان یک تشویق منجربه رضایت و دلگرمی کارمند گردد (مقدسی ، 1389 ، ص. 10).

در یک دسته بندی دیگر عواملی که بر رضایت مندی شغلی تاثیر می گذارند، را می توان به سه دسته تقسیم نمود از قبیل:

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

الف. عوامل درونی محتوایی یا صفات و ویژگی های کار

پژوهش ها نشان داده می باشد که صفات و ویژگی های کار با رضایت شغلی ارتباط دارد. جالب و معنی دار بودن کار، مهارت کافی فرد، تنوع در کار، سطح مطلوب چالش یا برانگیزنده بودن کار، تناسب کار با وضعیت جسمی فرد و اطلاع و دسترسی فرد به نتایج حاصل از کار مانند این عوامل درونی هستند.

ب. عوامل زمینه ساز بیرونی

این عوامل زمینه ساز بیرونی  شامل موارد زیر می باشد : دستمزد (درآمد) که تقریباً برای همه گروه های شغلی یکی از مهمترین عوامل کاری به شمار می آید، امنیت شغلی، ابهام تأثیر، ساختار سازمانی، شرایط فیزیکی کار، عوامل محیطی مانند دسترسی به امکانات تفریحی، ورزشی و رفاهی در محیط کار، روابط با همکاران، الگوهای مدیریتی حاکم بر سازمان و اندازه مشارکت کارکنان در فرآیندهای کاری، از مهمترین عوامل بیرونی در رضایت شغلی می باشد (صالح بلوردی و پاشا شریفی، 1389، ص. 23)

 

[1] . Job Descriptive Index (JDI)

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید