عنوان کامل پایان نامه : مسیریابی بهینه فیدرها در سیستم توزیع درحضور مولدهای پراکنده بمنظور کاهش هزینه های سرمایه گذاری و تلفات با بهره گیری از الگوریتم ژنتیک

تکه هایی از این پایان نامه :

جایگزینی[1]

مرحله جایگزینی در واقع مکمل مراحل انتخاب، تقاطع و جهش می باشد. در این مرحله ساختارهائی که بایستی با ساختارهای جدید تعویض شوند، مشخص می شوند. در الگوریتم ژنتیک استاندارد از روش جایگزینی تکرار به تکرار بهره گیری می گردد. در این شیوه جایگزینی، تمام ساختارهای موجود با ساختارهای جدید جایگزین می گردد. در الگوریتم ژنتیک حالت پایدار، ساختار ایجاد شده، تنها در صورتی جایگزین ساختارهای به وجود آورنده خود می گردد که اندازه شایستگی بهتری داشته باشد. پس تنها بخشی از ساختارهای جاری در هر تکرار تعویض می شوند و ساختاری، می تواند در تکرارهای متعدد پایدار بماند. در الگوریتم ژنتیک تدریجی، ساختار جدید یا با یکی از ساختارهای به وجود آورنده خود و یا با به گونه تصادفی جانشین ساختار دیگری شده و یا به جای ساختار با کمترین اندازه شایستگی قرار گرفته و یا جایگزین شبیه ترین ساختار به خود می گردد. در الگوریتم ژنتیک با رویکرد حفظ خبرگان، تعدادی از ساختارها با بالاترین اندازه شایستگی از یک تکرار به تکرار دیگر عینا انتقال می یابند. چنانچه در اقدام تقاطع شرکت داده شوند ساختارهائی را که به وجود می آورند جایگزین این ساختارها نمی گردند]15[.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[1]Reinsertion

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: