تکه هایی از این پایان نامه :

تخمین شار رتور و جریان گشتاور

یک نمایش جهت یابی شار بدون حس گر رتور توسط اوهتانی1 بر اساس مدل استاتور توصیف شده می باشد ]11[ قسمت بالای شکل (2-11) ساختمان کلاسیک کنترل کننده‌ی به ترتیب سرعت و شار رتور را نشان می‌دهد ،که بردار جریان مرجع

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

شکل 2-‌‌11- کنترل سرعت بدون حس گر بر اساس تخمین مستقیم isq .

 

رادرمختصات میدان تولید می کند. این سیگنال به سمت مختصات استاتور انتقال داده شده می باشد و به کمک یک ست کنترل کننده جریان سریع به کار می رود. این امکان هست که تغییر چهارچوب مرجع اختلافی را در جریان اندازه گیری شده ی محور q از مقدار مرجع اش  ظاهر کند. این سیگنال خطا یک کنترل کننده PI که خروجی اش سرعت مکانیکی تخمینی  می باشد، را تغذیه می کند. انتگرال گیری از  زاویه میدان  را می سازد. تخمین بردار شار رتور  بر اساس مدل استاتور می باشد. ما از روابط (2-1-الف) و (2-2) معادله زیر را به دست می‌آوریم:

که در مختصات استاتور با بهره گیری از مقادیر اندازه‌گیری شده ی ولتاژ و جریان ترمینال حل می گردد. شکل (2-12) شمای گذر سیگنال آن را نشان می‌دهد.

1 – Ohtani

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: