تکه هایی از این پایان نامه :

بهینه سازی براساس برنامه ریزی پویا[13و12و11]

برنامه ریزی دینامیکی به عنوان ابزاری قوی برای حل مسائل بهینه سازی دینامیکی کلی می باشد. مزیت مهم آن در نظر گرفتن قیدها و غیر خطی ها در حل مسئله و بدست آوردن یک جواب بهینه سراسری می باشد. برنامه ریزی پویا براساس قائده بهینگی بلمن می باشد[14 و 15و 16]

براساس قائده بهینگی بلمن ، مسئله کنترل بهینه برای یک مرحله از مسئله برنامه ریزی دینامیکی، آغاز حل می گردد. پس  آغاز مسئله بهینه سازی کلی به مجموعه ای از مسائل بهینه سازی ساده تقسیم می گردد که بصورت روابط (40-1)  و (41-1) می باشد:

در مرحله N-1 :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

(40-1)

برای 0£k<N-1 داریم :

(41-1)

در معادلات فوق   مقدار بهینه تابع در حالت x(k) با شروع در زمان k می باشد.

معادله بازگشتی فوق بصورت پسخور برای یافتن جواب بهینه حل می گردد.  با در نظر داشتن خاصیّت غیر خطّی خودرو هایبرید ، حل مسئله برنامه ریزی دینامیکی بصورت تحلیلی غیر ممکن می باشد پس بایستی ساده سازیهایی در این زمینه انجام داد. یک روش برای حل مسئله فوق بهره گیری از مقدار دهی و میانیابی مسئله می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید: