در این پژوهش روش پژوهش بصورت کیفی می باشد. پژوهش کیفی برای درک و تبیین پدیده‌های اجتماعی از داده‌های کیفی نظیر داده‌های حاصله از مصاحبه‌ها، مستندات، نظاره‌ی مشارکتی، پرسش نامه و… بهره گیری می کند.

نمونه‌های استراتژی‌های پژوهش کیفی عبارتند از پژوهش در اقدام (اقدام پژوهی)، پژوهش مطالعه موردی، قوم نگاری، رویکرد تئوری مفهوم سازی بنیادی. منابع گردآوری داده‌های کیفی عبارت از نظاره‌ی مشارکتی (کار میدانی) مصاحبه‌ها و پرسش نامه، مستندات و متون و حالات و واکنش‌های آزمودنی‌ها می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

1-7- روش گردآوری اطلاعات

در این پژوهش دو روش اسنادی و پیمایشی جهت جمع آوری داده‌ها بهره گیری شده می باشد. در روش اسنادی با مراجعه به منابع مختلف از قبیل کتاب، پایان نامه، مقاله، مجلات و اینترنت به مطالعه موضوع مورد مطالعه پرداخته و با بهره گیری از اطلاعات بدست آمده به تدوین تعاریف در خصوص دو مبحث نظام مدیریت دانش، خلاقیت و ارتباطاتی که در حوزه‌های نزدیک به این دو مبحث مطرح شده اقدام گردیده می باشد.

در روش پیمایشی نیز محقق با بهره گیری از ابزارها و فنونی که در دست دارد به پژوهش در خصوص موضوع مربوطه می‌پردازد و اطلاعات بدست آمده را ثبت و مورد بهره گیری قرار می‌دهد. از مهمترین ابزارهای جمع آوری اطلاعات می‌توان به مصاحبه تصریح نمود. برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز در روش پیمایشی از مصاحبه بهره گیری شده می باشد. در این پژوهش از مصاحبه ساختاریافته بهره گیری گردید، که در آن با بکارگیری یک چارچوب معین، چندین پرسش بسته برای مقایسه و تعدادی پرسش باز جهت استحصال دیدگاه‌های خاص مصاحبه شوندگان در نظر گرفته گردید.

 

1-8- جامعه آماری

جامعه آماری این پژوهش کارشناسان و مدیران نهادهای دانش محور فعال در حوزه مدیریت دانش و رفتار سازمانی می باشد. به این مقصود تمامی شرکتهای مشاوره مدیریتی فعال در حوزه مدیریت دانش، به‌عنوان شاخص‌ترین نهادهای دانش محور انتخاب شدند.

این شرکتها شامل چهارده شرکت بودند که مشخصات آنها از منابع معتبر (شامل انجمن مشاوران مدیریت ایران) استخراج گردید.

 

 

1-9- روش نمونه گیری

اگرچه در پژوهش کمی بین گردآوری و تحلیل داده‌ها خط روشنی هست اما این فرق برای بسیاری از پژوهشگران کیفی مساله زا می باشد. در پژوهش کیفی، روش‌های تحلیل مختلفی هست اما در اینجا یک روش تحلیل مورد بهره گیری قرار گرفته: هرمونتیک.

هرمونتیک را هم می‌توان به عنوان نوعی فلسفه بنیادی و هم به عنوان روش خاصی از تحلیل مطمح نظر قرار داد. به عنوان یک رویکرد فلسفی نسبت به درک بشر، مبنایی فلسفی برای تفسیرگرایی فراهم می کند. به عنوان نوعی روش تحلیل، شیوه‌ای برای درک داده‌های متنی ارائه می‌دهد. به دلیل اینکه تمام جامعه آماری استخراج شده از منابع مورد مطالعه قرار گرفت، از روش نمونه گیری خاصی جهت انتخاب از میان جامعه آماری در این پژوهش بهره گیری نشد.

 

1-10- قلمرو پژوهش

1-10-1- قلمرو موضوعی

قلمرو موضوعی این پژوهش تاثیر نظام مدیریت دانش بر خلاقیت سازمانی می باشد.

1-10-2- قلمرو مکانی

قلمرو مکانی پژوهش حاضر شامل نهادهای دانش محور می باشد که بعنوان شاخص‌ترین این نوع نهادها، شرکت‌های مشاوره مدیریت فعال در حوزه‌ی مدیریت دانش در ایران انتخاب شده‌اند.

1-10-3- قلمرو زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش از اسفندماه سال 1389 لغایت مردادماه سال 1390 می‌باشد.

برای دانلود متن کامل اینجا کلیک کنید